10:00 - 21:30 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. Липник 121 Д ВИЖ НА КАРТАТА
Следвайте ни В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Новини и събития

ПРОМОЦИЯ „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2” НА MALL ROUSSE

ПРОМОЦИЯ „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2” НА MALL ROUSSE

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. РУСЕ” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43, ет. 2 („Организатор на Промоцията”). С публикуването на отговор като коментар под публикацията с въпроса на Промоцията на интернет страницата www.facebook.com/MallRousse участниците в Промоцията се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на някоя от следните интернет страници – www.facebook.com/MallRousse или www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.facebook.com/MallRousse или на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.facebook.com/MallRousse и на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на Фейсбук страницата на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д („Мол Русе”), www.facebook.com/MallRousse.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 12:00 часа на обяд на 19 ноември 2019 г. и приключва в 12:00 часа на обяд на 22 ноември 2019 г.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на включването си в Промоцията е навършило 18 години, с изключение на: служителите на Организатора на Промоцията, на “РЕСБ“ ЕООД, ЕИК 200305751, на “СИНЕМА СИТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 130573398, на “ВИВА ВИЖЪН“ ЕООД, ЕИК 175072616 и на “ФОРУМ ФИЛМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 200522737; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

В допълнение към горните условия, в Промоцията има право да участва единствено физическо лице, чиито име и фамилия (или техните производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Промоцията внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) са посочени като Фейсбук име във Фейсбук профила, с който лицето се включва в Промоцията. За избягване на съмнения, лице, което не може да бъде идентифицирано по име и фамилия (включително чрез техни производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Промоцията внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) чрез името на Фейсбук профила, с който е взело участие в Промоцията, няма право да участва в Промоцията, а публикуваните от такива Фейсбук профили коментари ще бъдат изтривани.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. През срока на Промоцията на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) ще бъде публикувана 1 (една) публикация, включваща въпрос, касаещ „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2“ („Публикацията“).
 2. За да участва в Промоцията, дадено физическо лице („Участник”) следва в срока на Промоцията, да публикува своя отговор на поставения в Публикацията въпрос като коментар под Публикацията.
 3. Участниците имат право да публикуват еднократно своя отговор като коментар под Публикацията. Следващи публикации на коментари под Публикацията не дават допълнително право за участие в Промоцията.
 4. Коментарът под Публикацията следва да бъде публикуван единствено от личния Фейсбук профил на Участника.
 5. С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник поема задължение да публикува като коментар под Публикацията само и единствено своя отговор. Организаторът на Промоцията не е длъжен да проверява и не носи отговорност, ако публикуваният на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) коментар под Публикацията е публикуван без знанието и съгласието на собственика на Фейсбук профила. Отговорност за тези действия носи единствено физическото лице, публикувало коментар под Публикацията.
 6. Съдържанието на публикуваните от Участниците коментари не трябва да противоречи или нарушава законова разпоредба, правила на социалната мрежа Фейсбук или права на трето лице, добрите нрави или морала, нито да бъде възприемано от Организатора на Промоцията или от което и да било трето лице като обидно, вредно или провокационно. Коментарът не трябва да има негативен ефект върху търговско-развлекателен център Мол Русе, неговите собственици, наематели или посетителите. В случай че бъде публикуван коментар в нарушение на настоящите Официални Правила, този коментар ще бъде изтриван.
 7. Промоцията ще приключи с томбола, чрез която на случаен принцип ще бъдат определени 3 (три) печеливши Участника.
 8. В томболата ще бъдат включени единствено коментарите, даващи правилен отговор на поставения в Публикацията въпрос и отговарящи на изискванията на настоящите Официални Правила. Коментари, публикувани от 12:01 часа на обяд на 22.11.2019 г. нататък няма да бъдат включвани в томболата на Промоцията. Томболата ще бъде проведена на 22.11.2019 г. В деня на провеждане на томболата (22.11.2019 г.) на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) ще бъдат обявени инициалите на Фейсбук профилите на спечелилите Участници.
 9. Всяко лице, изтеглено като печеливш Участник от Промоцията, ще получи лично съобщение от Организатора на Промоцията на Фейсбук профила, от който е изпратен печелившият отговор. След като е получил съобщението, Участникът следва да се яви лично в офиса на Организатора на Промоцията, находящ се на ет. 3 в търговско-развлекателния център Мол Русе, най-късно до 20 декември 2019 г., до 18.00 ч., включително, за получаване на спечелена награда. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни. За да получи спечелената награда, Участникът следва да покаже полученото съобщение от официалната Фейсбук страница на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) за спечелването на наградата (напр. на екрана на мобилен телефон, чрез друго преносимо устройство, на хартиен носител или по друг подходящ начин).
 10. С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник декларира, че е наясно, че:
  1. има право и следва да публикува под Публикацията единствено и само своя личен коментар;
  2. с публикуването на коментар под Публикацията Участникът дава съгласието си личните му данни от Фейсбук профила (име на Фейсбук профила и профилна снимка), да бъдат публикувани в публичното пространство и обработени от Организатора на Промоцията или действащи по негова поръчка лица;
  3. публикуването на лични данни и/или снимка на трето лице на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) би било в нарушение на настоящите Официални Правила и ще доведе до анулиране на Участника, публикувал чуждите лични данни и/или снимка;
  4. Участниците в Промоцията следва да съблюдават и носят цялата отговорност за спазване на настоящите Официални Правила и на правилата за ползване на социалната мрежа Фейсбук;
  5. Участник, публикувал лични данни и/или снимка на трето лице на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse), носи единствен цялата отговорност спрямо това трето лице и спрямо Организатора на Промоцията за публикуването, обработката и разгласяването на личните данни на това трето лице без неговото съгласие.
 11. Организаторът на Промоцията не поема ангажимент да проверява дали лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван коментар под Публикацията, е лицето, което е публикувало коментара, нито за осигуряване на съгласието на лицето, чийто коментар е публикуван, в случай че то е различно от лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван коментарът. Участниците единствени отговарят и имат задължението да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван спечелилият коментар; (ii) лицето, публикувало спечелилия коментар под Публикацията; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.
 12. Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участника, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.
 13. Организаторът на Промоцията си запазва правото по своя преценка да изтрива публикувани от Участници коментари и/или снимки, когато счита, че същите са публикувани в нарушение на настоящите Официални Правила или ако по своя преценка реши, че съдържанието им противоречи или нарушава законова разпоредба или права на трето лице, добрите нрави или морала, или може да бъде възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху Организатора на Промоцията, върху Мол Русе, върху търговски обект в Мол Русе или върху посетителите на Мол Русе, като не носи отговорност спрямо Участниците и всички други трети лица за изтриването на снимките, както и за дисквалифицирането (отстраняването от участие в Промоцията) по своя преценка на Участници, нарушаващи или нарушили Официалните Правила.
 14. Един Участник има право да спечели само една награда от Промоцията.
 15. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
 16. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ                                                                                                                       

Наградите в Промоцията са общо 3 (три) на брой, както следва:

 1. 1 (един) комплект тефтер и несесер – тематични награди, свързани с Филма „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2“;
 2. 1 (един) комплект ключодържател и детска блуза (в размер L) – тематични награди, свързани с Филма „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2“; и
 3. 1 (един) брой чаша за пътуване – тематична награда, свързана с Филма „ЗАМРЪЗНАЛОТО КРАЛСТВО 2“.

Право да получи съответната награда има лицето, което от личния си Фейсбук профил е публикувало своя личен коментар под Публикацията на Промоцията и същият коментар е обявен за печеливш съгласно настоящите Официални Правила. Трябва да има пълна идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

Спечелилият Участник, явил се да получи наградата, следва да докаже по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.

При получаване на наградата всеки спечелил Участник следва да представи валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и да подпише приемо-предавателен протокол. За  попълването на приемо-предавателните протоколи Участниците трябва да предоставят трите си имена.

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

В случай че Участник не се яви в срок и съгласно условията на Официалните Правила за получаване на наградата или ако откаже да я получи, спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената от него награда.

Ако участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установено по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да изплати левовата й равностойност.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в Мол Русе в сроковете и съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, за получаване на наградата, или се яви, но откаже да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил се е на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, показал е на представителя на Организатора на Промоцията полученото съобщение от официалната Фейсбук страница на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) за спечелването на наградата, предоставил е валиден документ за самоличност, подписал е приемо-предавателен протокол и е доказал по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

Участник, който е участвал в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо лицата, които са се явили в Мол Русе за получаване на награди, но които не успеят да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и не поема никакви разходи, свързани с участието на Участниците в Промоцията, вкл., но не само, достъп до интернет мрежата, разходи във връзка с получаването и ползването на спечелени награди и др., които разходи са изцяло за сметка на Участниците.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките, получени от спечелил Участник.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава доброволно достъп на Организатора на Промоцията и на лицата, действащи по негова поръчка, до личните данни, посочени във Фейсбук профила на Участника, съгласно зададените от Участника настройки на личния си Фейсбук профил. Организаторът на Промоцията, съответно лицата, действащи по негова поръчка, ще обработват въпросните лични данни на Участниците само доколкото това е необходимо с цел провеждане на Промоцията в съответствие с настоящите Официални Правила. С включването си в Промоцията, Участникът дава съгласието си за обработването на личните му данни, посочени във Фейсбук профила на Участника, за целите на провеждането на Промоцията, идентификация и проверка на самоличността на Участника, уведомяването му в случай че спечели награда и предоставяне на наградата. Ако реши да предостави достъп до Фейсбук профила си и до личните данни, посочени в него, Участникът го прави свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751), „ВИВА ВИЖЪН“ ЕООД (ЕИК 175072616) и на „ФОРУМ ФИЛМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ЕИК 200522737), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

В допълнение към горното, Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (три имена) единствено на Участници, спечелили награди, с цел попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че ако спечелят награда и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (три имена) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, спечелилите Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411),„РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751), „ВИВА ВИЖЪН“ ЕООД (ЕИК 175072616) и на „ФОРУМ ФИЛМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (ЕИК 200522737), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, техните имена, изображения и глас (аудио и/или видео записи с тяхно участие, изображения, фотографии и изявления и др.) да бъдат обработвани от Организатора на Промоцията за целите на публикации в пресата и специализирани издания, изработване, изготвяне и разпространение на рекламни и маркетингови материали на Организатора на Промоцията, вкл. и да бъдат разгласявани публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали, публикувани на официалната страница на Организатора на Промоцията и в интернет пространството, както и за тяхното архивиране във връзка с обработването им за тези цели. Организаторът на Промоцията не дължи никакво заплащане за така извършеното обработване на лични данни. Така даденото от Участник съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с уведомление до Организатора на Промоцията. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на личните данни въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните и с правата, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба.

Във връзка с обработването на личните му данни, всеки Участник има правото да поиска от Организатора на Промоцията:

 1. Да му бъде предоставен достъп до неговите лични данни и копие от тях на електронен или хартиен носител (право на достъп). Отговор на искането ще бъде получен в срок до 1 месец от постъпването му при Организатора на Промоцията.
 2. Негови неточни лични данни да бъдат коригирани без ненужно забавяне (право на коригиране).
 3. Негови лични данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (право на изтриване или право “да бъдеш забравен“). Участниците следва да имат предвид, че искането им за изтриване няма да бъде удовлетворено в случай че личните им данни продължават да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или се обработват в изпълнение на законово задължение на Организатора на Промоцията.
 4. Обработването на личните му данни да бъде ограничено (право на ограничаване на обработването) в следните случаи: ако оспорва точността им; ако счита, че същите се обработват неправомерно; ако желае да бъдат съхранени с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции; ако е възразил срещу използването на личните му данни до приключването на проверката дали Организаторът на Промоцията обработва данните му законосъобразно.
 5. Личните данни да бъдат прехвърлени на друг администратор на лични данни (право на преносимост на данните) по един от следните начини: (а) да му бъдат предоставени в пригоден за машинно четене формат така, че да позволи на Участника да ги прехвърли към другия администратор; или (б) да ги прехвърли пряко на другия администратор, ако това е технически възможно.

Също така, всеки Участник има право на възражение срещу обработването на личните му данни от Организатора на Промоцията, което може да упражни по всяко време. Ако възражението му е основателно, Организаторът на Промоцията ще прекрати обработването на личните данни. Възражението няма да се счете за основателно, ако личните данни се обработват на законово основание, което има предимство пред интересите, правата и свободите на Участника, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на Организатора на Промоцията или свързани с последния лица.

Участниците могат да упражнят правата си във връзка с обработването на личните им данни, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

В случай, че Участникът счита, че правата му във връзка с личните му данни или тяхната защита са нарушени, Участникът има право по всяко време да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, ел. поща: kzld@cpdp.bg).

Личните данни на Участниците, посочени във Фейсбук профила на Участника, ще бъдат обработвани до приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок.

Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) година от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

« назад

logo Mall Rouse