10:00 - 21:30 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. Липник 121 Д ВИЖ НА КАРТАТА
Следвайте ни В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Новини и събития

ПРОМОЦИЯ „С ЛЮБОВ ЗА ТЕБ” НА MALL ROUSSE

ПРОМОЦИЯ „С ЛЮБОВ ЗА ТЕБ” НА MALL ROUSSE

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „С ЛЮБОВ ЗА ТЕБ ” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица, които отговарят на условията за участие в Промоцията, заявяват желание за участие в Промоцията чрез попълването и поставянето в специална кутия на талон за участие, предоставен на Празничния щанд на Mall Rousse (в рамките на работното време на щанда –  всеки ден, от 12:00 часа до 19:00 часа), находящ се на партерния етаж в търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse (гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д). Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg и/или на Фейсбук страницата на Мол Русе www.facebook.com/MallRousse.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg и/или на www.facebook.com/MallRousse. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg или на www.facebook.com/MallRousse за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 12:00 часа на 10.02.2023 г. и приключва в 19:00 часа на 16.02.2023 г. След края на срока на Промоцията (след 19:00 часа на 16.02.2023 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията, а вече попълнени талони няма да бъдат приемани на Празничния щанд на Mall Rousse и няма да бъдат включени в томболата за печелене на награда.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Организатора на Промоцията, на „РЕСБ” EООД, ЕИК 200305751, на „ВИВА ВИЖЪН“ ООД, ЕИК 175072616, и на „ДЕЛИВЪРИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, ЕИК 203220950; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; както и членовете на семействата (деца, родители и съпрузи) на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията, посочени в Раздел 4 по-горе, и което в срока на Промоцията: (i) е посетило специалния кът на Купидон, находящ се на партерния етаж на Mall Rousse, и е открило празничното послание на Купидон, и (ii) е заявило желание за участие в Промоцията, както е описано по-долу в този раздел 5 („Участник”).

За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4, следва в срока на Промоцията да посети специалния кът на Купидон в Mall Rousse и да открие празничното послание на Купидон, и да запише посланието като отговор в талон за участие, предоставен му на Празничния щанд на Mall Rousse, находящ се на етаж партер (в рамките на работното му време от 12:00 до 19:00 часа).

В талона за участие в Промоцията, освен отговора си за празнично послание на Купидон,  физическото лице попълва своите две имена (собствено име и фамилия), електронна поща и телефонен номер за връзка. В допълнение, физическото лице следва да подпише и декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за участие (на гърба на талона), като необходимо условие за участието си в Промоцията.

След като Участникът попълни отговора си за празничното послание на Купидон, своите две имена, телефонен номер, електронна поща и декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за участие, Участникът има право да пусне талона в специалната кутия на Промоцията.

Специалната кутия на Промоцията е разположена на Празничния щанд на Mall Rousse на партерния етаж на Мол Русе и в нея има право да пусне попълнен талон за участие единствено лице, отговарящо на изискванията на настоящите Официални Правила.

Участникът собственоръчно пуска попълнения и подписан талон в специалната кутия на Промоцията, с което се включва в томбола за теглене на награди от Промоцията.

Всеки Участник има право да участва в Промоцията еднократно, само с един талон за участие.

Печелившите Участници се определят на случаен принцип, чрез томбола. Томболата ще бъде проведена на 17 февруари 2023 г. в присъствието на нотариус.

В томболата ще бъдат включени единствено валидните талони, пуснати в специалната кутия на Промоцията през срока на Промоцията.

Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила, (ii) съдържат изписано празничното послание на Купидон и са четливи, целостта им не е нарушена, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин, (iii) са с надлежно попълнени имена, електронна поща, телефонен номер на Участника и надлежно подписана от Участника декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните му данни. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са общо 22 (двадесет и две) на брой, както следва:

 1. 5 (пет) броя ваучери, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева (с ДДС), издадени от „ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ООД, за пазаруване в магазин Beauty Zone или Douglas, и предоставени от Организатора на Промоцията. Всеки ваучер дава право на приносителя му да получи от всеки  физически магазин Beauty Zone или Douglas на територията на Република България или от он-лайн магазин www.douglas.bg (по избор на приносителя на ваучера) стоки по свой избор на стойност до стойността на ваучера.
 2. 5 (пет) броя ваучери, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева (с ДДС), издадени от „ВИКТОР ЕЛЕКТРИК ПЛЮС” ООД, за пазаруване в магазин The Body Shop в Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник“ № 121 Д, партерен етаж, и предоставени от Организатора на Промоцията. Всеки ваучер е със срок на валидност една година от датата на издаване и дава право на приносителя му да получи от магазин The Body Shopв Mall Rousse ,стоки по свой избор на стойност до стойността на ваучера.
 3. 7 (седем) броя ваучери, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева (с ДДС), издадени от „МОНТЕРАЙ” ЕООД, за пазаруване в обект Pandoraв Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник“ № 121 Д, партерен етаж, и предоставени от Организатора на Промоцията. Всеки ваучер е със срок на валидност шест месеца от датата на издаване и дава право на приносителя му да получи от обект Pandoraв Mall Rousse ,стоки по свой избор на стойност до стойността на ваучера.
 4. 5 (пет) броя ваучери, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева (с ДДС), издадени от „ГЮЛИЯН“ ЕООД, за пазаруване в магазин  Giulianв Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник“ № 121 Д, партерен етаж, и предоставени от Организатора на Промоцията. Всеки ваучер е със срок на валидност три месеца от датата на издаване и дава право на приносителя му да получи от обект Giulian в Mall Rousse ,стоки по свой избор на стойност до стойността на ваучера.

 

Ваучерите се ползват съгласно правилата на приложимото законодателство, изискванията на техния издател и условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от търговския обект. При използването на ваучера, стойността на избраната от спечелилия Участник стока или услуга се заплаща чрез ваучера до размера на стойността на ваучера. При избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на ваучера доплаща разликата в търговския обект. След изтичането на валидността на ваучерите, техният издател няма да предоставя стоки или услуги на спечелили Участници срещу представени ваучери.

За всяка награда ще бъде изтеглен по 1 (един) печеливш Участник, като допълнително ще бъдат изтеглени и общо 10 (десет) резерви. Списъкът на спечелилите Участници ще бъде обявен от Организатора на Промоцията на 17 февруари 2023 г., на интернет и Фейсбук страниците на Организатора на Промоцията (www.mallrousse.bg и www.facebook.com/MallRousse). В списъка няма да се посочват данните за изтеглените резерви. Списъкът на печелившите Участници ще включва инициалите на печелившите Участници (първите букви на имената им) и последните 3 (три) цифри от телефонните им номера, посочени в талоните за участие в Промоцията.

Представители на Организатора на Промоцията ще изпратят уведомления на електронните пощи или ще се свържат със спечелилите Участници на телефонните номера, посочени в талоните за участие. В случай че представителите на Организатора на Промоцията не успеят да се свържат със спечелилите Участници, последните се считат за уведомени за спечелените от тях награди от датата на публикуване на списъка на спечелилите Участници на интернет и Фейсбук страниците на Организатора на Промоцията (www.mallrousse.bg и www.facebook.com/MallRousse).

Спечелилите Участници следва да се явят лично в срок до 17 март 2023 г. включително, в работен ден, между 09:00 часа и 18:00 часа, в офиса на Организатора на Промоцията в сградата на Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, за получаване на наградите си от Организатора на Промоцията. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.

Право да получи съответната награда има лицето, чиито имена са посочени на талона за участие. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е взело фактическо участие в Промоцията, е това, чието име е посочено в талона за участие.

При получаване на наградата спечелилите Участници следва да представят валидна лична карта или паспорт за доказване на самоличността си и да подпишат приемо-предавателни протоколи. За изготвянето на приемо-предавателния протокол за получаване на награда спечелилият Участник следва да предостави трите си имена (име, презиме и фамилия) и ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане (за лица без ЕГН/ЛНЧ).

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

Ако невалидността на талона на печеливш Участник или участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо печеливш Участник, чийто адрес на електронната поща и/или телефон, посочени в талона, са грешни или невалидни.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невалиден или грешен адрес на електронната поща, невалиден или грешен телефонен номер, невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в търговско-развлекателен център Мол Русе в срока и съгласно изискванията, определени в този Раздел, за получаване на наградата или се яви, но откаже получаването на наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. В този случай наградата се присъжда на първата резерва, която има право да получи наградата в срок до 31 март 2023 г., като се яви за получаването ѝ както е посочено по-горе в тези Официални Правила. В случай на повече награди, които не са предоставени на печеливши Участници по независещи от Организатора на Промоцията причини (както е посочено в тези правила), наградите се присъждат на съответния брой резерви в поредността на тяхното теглене и определяне. Ако наградата не може да бъде предоставена и на първа резерва поради някоя от посочените по-горе в този параграф причини, наградата се присъжда на втора резерва, която има право да получи наградата в срок до 07 април 2023 г., като се яви за получаването ѝ както е посочено по-горе в тези Официални Правила.

Спечелилият награда Участник няма право да иска паричната равностойност на наградата, нито да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Талони за участие ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията и които през срока на Промоцията са поискали предоставянето на талон за участие в Промоцията на Празничния щанд на Mall Rousse в Мол Русе.

Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, като са изпълнили условието на Промоцията, чиито талони за участие са валидни, били са обявени за печеливши по Официалните Правила на Промоцията (Раздел 6 от Официалните Правила), явили са се на мястото и в сроковете, посочени в Раздел 6 по-горе, са предоставили валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и са подписали приемо-предавателен протокол.

Всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получило или я получило и консумирало, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни талони, нито в случай, че информацията, попълнена в талона от Участник е непълна, невярна или подвеждаща.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награди, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награди на спечелили Участници, предявили претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Всички данъци, дължими във връзка със спечелените награди, са за сметка на Организатора на Промоцията, като освен тях, Организаторът на Промоцията не носи отговорност и не поема никакви други разходи, свързани с участието на Участниците в Промоцията, вкл., но не само, разходи във връзка с получаването и ползването на спечелени награди и др., които разходи са изцяло за сметка на Участниците.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките и услугите, получени от спечелилите Участници срещу предоставените им като награди ваучери. Рекламации се предявяват към издателя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху талоните или наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия, ограничаване на посещенията или преустановяване на дейността на магазини и други обекти поради въведени противоепидемични или други мерки, преустановяване на дейността на он-лайн магазини, технически затруднения и системни грешки при работата на он-лайн магазини, и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградите на печелившите Участници се изчерпва с връчване на съответните награди на Участниците, които са ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването, записването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (имена, електронна поща, телефонен номер, подпис и ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане на Участника) на Участници за нуждите на:

 1. попълването и подаването на талоните за участие в Промоцията;
 2. изготвянето на нотариални протоколи, удостоверяващи избора на спечелилите Участници и на резервите;
 3. попълването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата;
 4. начисляването, декларирането и заплащането на дължимите във връзка със спечелените награди данъци (ако такива се дължат, същите са за сметка на Организатора на Промоцията).

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че:

 1. Ако желаят да се включат в Промоцията, необходимо условие за участие в Промоцията е попълването на талона за участие в Промоцията (включително предоставяне на имена, електронна поща, телефонен номер на Участника), както и подписването на декларацията-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните им данни. Целта е идентификация на участника и връзка с Участника в случай, че последният спечели награда от Промоцията.
 2. Участниците се съгласяват попълнените от тях лични данни в талоните за участие в Промоцията да бъдат обработвани от избран от Организатора на Промоцията нотариус с цел удостоверяване на провеждането на томболата и избора на спечелилите Участници.
 3. Ако спечелят награда от Промоцията и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (трите имена и ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане, за лица без ЕГН/ЛНЧ) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник и начисляването, декларирането и заплащането на дължимите в тази връзка данъци.
 4. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участниците го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751), „ВИВА ВИЖЪН“ ООД (ЕИК 175072616), и „ДЕЛИВЪРИ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД (ЕИК 203220950), както и избраният от Организатора на Промоцията нотариус, в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, техните имена, изображения и глас (аудио и/или видео записи с тяхно участие, изображения, фотографии и изявления и др.) да бъдат обработвани от Организатора на Промоцията за целите на публикации в пресата и специализирани издания, изработване, изготвяне и разпространение на рекламни и маркетингови материали на Организатора на Промоцията, вкл. и да бъдат разгласявани публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали, публикувани на официалната страница на Организатора на Промоцията и в интернет пространството, както и за тяхното архивиране във връзка с обработването им за тези цели. Организаторът на Промоцията не дължи никакво заплащане за така извършеното обработване на лични данни. Така даденото от Участник съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с уведомление до Организатора на Промоцията. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на личните данни въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните и с правата, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба.

Във връзка с обработването на личните му данни, всеки Участник има правото да поиска от Организатора на Промоцията:

              1.     Да му бъде предоставен достъп до неговите лични данни и копие от тях на електронен или хартиен носител (право на достъп). Отговор на искането ще бъде получен в срок до 1 месец от постъпването му при Организатора на Промоцията.

              2.     Негови неточни лични данни да бъдат коригирани без ненужно забавяне (право на коригиране).

              3.     Негови лични данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (право на изтриване или право “да бъдеш забравен“). Участниците следва да имат предвид, че искането им за изтриване няма да бъде удовлетворено в случай, че личните им данни продължават да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или се обработват в изпълнение на законово задължение на Организатора на Промоцията.

              4.     Обработването на личните му данни да бъде ограничено (право на ограничаване на обработването) в следните случаи: ако оспорва точността им; ако счита, че същите се обработват неправомерно; ако желае да бъдат съхранени с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции; ако е възразил срещу използването на личните му данни до приключването на проверката дали Организаторът на Промоцията обработва данните му законосъобразно.

              5.     Личните данни да бъдат прехвърлени на друг администратор на лични данни (право на преносимост на данните) по един от следните начини: (а) да му бъдат предоставени в пригоден за машинно четене формат така, че да позволи на Участника да ги прехвърли към другия администратор; или (б) да ги прехвърли пряко на другия администратор, ако това е технически възможно.

Също така, всеки Участник има право на възражение срещу обработването на личните му данни от Организатора на Промоцията, което може да упражни по всяко време. Ако възражението му е основателно, Организаторът на Промоцията ще прекрати обработването на личните данни. Възражението няма да се счете за основателно, ако личните данни се обработват на законово основание, което има предимство пред интересите, правата и свободите на Участника, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на Организатора на Промоцията или свързани с последния лица.

Участниците могат да упражнят правата си във връзка с обработването на личните им данни, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, имейл: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

В случай, че Участникът счита, че правата му във връзка с личните му данни или тяхната защита са нарушени, Участникът има право по всяко време да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, ел. поща: kzld@cpdp.bg).

Попълнените и пуснати в специалната кутия на Промоцията талони за участие в Промоцията ще бъдат унищожени след изтичането на 1 (един) месец от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове талоните се унищожават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи и в протоколите на нотариуса за установяване на спечелилите Участници и резервите, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) години от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и Участващите в Промоцията търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (Людмила Неделчева, имейл: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 14.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Промоцията се провежда в съответствие със законите на Република България.

ГАЛЕРИЯ

« назад

logo Mall Rouse