10:00 - 21:30 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. Липник 121 Д ВИЖ НА КАРТАТА
Следвайте ни В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Новини и събития

ПРОМОЦИЯ „G- Shock” НА MALL ROUSSE и GIULIAN

ПРОМОЦИЯ „G- Shock” НА MALL ROUSSE и GIULIAN

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОРИ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 и „ГЮЛИЯН“ ЕООД, ЕИК 130196890, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Париж“ № 11, ет. 2, офис 2 („Организатори на Промоцията”). Физическите лица, които отговарят на условията за участие в Промоцията, заявяват желание за участие в Промоцията чрез попълването и поставянето в специална кутия на талон за участие, предоставен на Празничния щанд на Mall Rousse (в рамките на работното време на щанда  –  всеки ден в периода на провеждане на Промоцията, от 06.01.2023 г. до 18.01.2023 г. вкл., от 15:00 часа до 19:00 часа), находящ се на партерния етаж в търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse (гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д). Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg и/или на Фейсбук страницата на Мол Русе www.facebook.com/MallRousse.

Организаторите на Промоцията си запазват правото да променя и допълват Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg и/или на www.facebook.com/MallRousse. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg или на www.facebook.com/MallRousse за промени в Официалните Правила, като Организаторите на Промоцията не са длъжни да ги информират по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 15:00 часа на 06.01.2023 г. и приключва в 19:00 часа на 18.01.2023 г. След края на срока на Промоцията (след 19:00 часа на 18.01.2023 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията, като срещу представени от тях касови бележки няма да получават талони за участие в Промоцията, а вече попълнени талони няма да бъдат приемани на Празничния щанд на Mall Rousse и няма да бъдат включени в томболата за печелене на награда.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Организаторите на Промоцията  и на „РЕСБ” EООД, ЕИК 200305751; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; както и членовете на семействата (деца, родители и съпрузи) на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията, посочени в Раздел 4 по-горе, и което в срока на Промоцията: (i) е закупило в  рамките на един и същи ден стоки на обща минимална стойност от 50.00 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в Мол Русе, и (ii) разполага с една или повече валидни касови бележки за така направените покупки, и (iii) е заявило желание за участие в Промоцията, както е описано по-долу в този раздел 5 („Участник”).
 2. Участващи в Промоцията търговски обекти: В Промоцията участват всички търговски обекти в Мол Русе, с изключение на супермаркет EDEA, застрахователен брокер SDI, бюро за обмяна на валута Change United и щанда на IQOS. В допълнение към предходното, физическите лица имат право да се включат в Промоцията с касови бележки за направени покупки на стоки от търговските обекти на A1, Networx, EasyPay, AFC, Yettel и Vivacom, но нямат право да участват в Промоцията с касови бележки, удостоверяващи заплатени сметки и/или услуги в изброените търговски обекти (напр. не могат да участват с касови бележки за платени задължения за телефонни услуги, телевизия, интернет, електричество, вода, отопление, газ, държавни или местни данъци и такси, застрахователни услуги, ремонт на стоки и други комунални услуги).
 3. За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4, следва в срока на Промоцията да направи покупка (но не и заплащане на задължение за телефонни услуги, телевизия, интернет, електричество, вода, отопление, газ, държавни или местни данъци и такси, застрахователни услуги, ремонт на стоки или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в Мол Русе, на обща минимална стойност 50.00 (петдесет) лева, с вкл. ДДС. Допуска се събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти, участващи в Промоцията, но покупките трябва да са направени в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията.
 4. Физическото лице, осъществило покупките, има право да участва в Промоцията с една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 50.00 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефонни услуги, телевизия, интернет, електричество, вода, отопление, газ, държавни или местни данъци и такси, застрахователни услуги, ремонт на стоки или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията.
 5. С една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 50.00 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефонни услуги, телевизия, интернет, електричество, вода, отопление, газ, държавни или местни данъци и такси, застрахователни услуги, ремонт на стоки или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията, физическото лице, осъществило покупките, има право да участва само веднъж в Промоцията (например: една валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на едно участие в Промоцията).
 6. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.
 7. С показването на Празничния щанд на Mall Rousse, находящ се на етаж партер (в рамките на работното му време от 15:00 до 19:00 часа  и през срока на Промоцията), на една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 50.00 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефонни услуги, телевизия, интернет, електричество, вода, отопление, газ, държавни или местни данъци и такси, застрахователни услуги, ремонт на стоки или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила и има право да получи един талон за участие в Промоцията (например: една валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на един талон за участие в Промоцията). Върху касовата бележка се поставя печат „ЗАВЕРЕНО” и касовата бележка се връща на представилото я лице.
 8. В талона за участие в Промоцията физическото лице попълва своите две имена (собствено име и фамилия), електронна поща и телефонен номер за връзка. В допълнение, физическото лице следва да подпише и декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за участие (на гърба на талона), като необходимо условие за участието си в Промоцията.
 9. След като Участникът попълни своите две имена, телефонен номер, електронна поща и декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за участие, Участникът има право да пусне талона в специалната кутия на Промоцията.
 10. Специалната кутия на Промоцията е разположена на Празничния щанд на Mall Rousse на партерния етаж на Мол Русе и в нея има право да пусне попълнен талон за участие единствено лице, представило на Празничния щанд на Mall Rousse в срока на Промоцията валидна/и касова/и бележка/и, отговаряща/и на изискванията на настоящите Официални Правила.
 11. Участникът собственоръчно пуска попълнения и подписан талон в специалната кутия на Промоцията, с което се включва в томбола за теглене на награди от Промоцията.
 12. Печелившият Участник се определя на случаен принцип, чрез томбола. Томболата ще бъде проведена на 19 януари 2023 г. в присъствието на нотариус.
 13. В томболата ще бъдат включени единствено валидните талони, пуснати в специалната кутия на Промоцията през срока на Промоцията.
 14. Подпечатаните касови бележки, с които Участник участва в Промоцията, следва да се пазят от Участника до приключване на Промоцията и да се представят при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията.
 15. Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила, което е осъществило една или повече покупки в Мол Русе съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организаторите на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени имена, електронна поща, телефонен номер на Участника и надлежно подписана от Участника декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните му данни. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организаторите на Промоцията или от лица, действащи по тяхно поръчение.
 16. Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.
 17. Организаторите на Промоцията си запазват правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулират участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължат компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградата в Промоцията е 1 (един) брой часовник CASIO G-Shock GST-B500BD-1A9ER.

За наградата ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш Участник и 2 (две) резерви. Инициалите на печелившия Участник (първите букви на имената му) и последните 3 (три) цифри от телефонният му номер, посочени в талона за участие в Промоцията ще бъдат обявени от Организаторите на Промоцията на 19 януари 2023 г., на интернет и Фейсбук страниците на Организаторите на Промоцията (www.mallrousse.bg и www.facebook.com/MallRousse). Представители на Организаторите на Промоцията ще изпратят уведомление на електронната поща или ще се свържат със спечелилият Участник на телефонния номер, посочен в талона за участие. В случай че представителите на Организаторите на Промоцията не успеят да се свържат със спечелилия Участник, последният се считат за уведомен за спечелената от него награда от датата на публикуване на инициалите на спечелилия Участник на интернет и Фейсбук страниците на Организаторите на Промоцията (www.mallrousse.bg и www.facebook.com/MallRousse).

Спечелилият Участник следва да се яви лично в срок до 10 февруари 2023 г. включително, в работен ден, между 10:00 часа и 18:00 часа, в обект GIULIAN, намиращ се в Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, за получаване на наградитата си от Организаторите на Промоцията. Награда, потърсена след този срок, няма да бъде предоставена.

Право да получи съответната награда има лицето, чиито имена са посочени на талона за участие. Организаторите на Промоцията не проверяват и не носят отговорност за това дали лицето, което е взело фактическо участие в Промоцията, е това, чието име е посочено в талона за участие.

При получаване на наградата спечелилият Участник следва да представи валидна лична карта или паспорт за доказване на самоличността си и да подпише приемо-предавателен протокол. За изготвянето на приемо-предавателния протокол за получаване на награда спечелилият Участник следва да предостави трите си имена (име, презиме и фамилия) и ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане (за лица без ЕГН/ЛНЧ).

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на Организаторите на Промоцията му предоставя наградата.

Ако невалидността на талона на печелившия Участник или участието на печелившия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организаторите на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Организаторите на Промоцията не носят отговорност спрямо печеливш Участник, чийто адрес на електронната поща и/или телефон, посочени в талона, са грешни или невалидни.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организаторите на Промоцията (невалиден или грешен адрес на електронната поща, невалиден или грешен телефонен номер, невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в търговско-развлекателен център Мол Русе в срока и съгласно изискванията, определени в този Раздел, за получаване на наградата или се яви, но откаже получаването на наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. В този случай наградата се присъжда на първата резерва, която има право да получи наградата в срок до 17 февруари 2023 г. като се яви за получаването ѝ както е посочено по-горе в тези Официални Правила. Ако наградата не може да бъде предоставена и на първата резерва поради някоя от посочените по-горе в този параграф причини, наградата се присъжда на втората резерва, която има право да получи наградата в срок до 24 февруари 2023 г. като се яви за получаването ѝ както е посочено по-горе в тези Официални Правила.

Спечелилият наградата Участник няма право да иска паричната равностойност на наградата, нито да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Наградата се предоставя единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторите на Промоцията не са длъжни да раздадат повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Талони за участие ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка, но не и заплащане на задължение за телефонни услуги, телевизия, интернет, електричество, вода, отопление, газ, държавни или местни данъци и такси, застрахователни услуги, ремонт на стоки или друга комунална услуга, съгласно изискванията на настоящите Официални Правила) и през срока на Промоцията са представили на Празничния щанд на Mall Rousse в Мол Русе една или повече валидни касови бележки, удостоверяващи направени покупки в един и същи ден съгласно настоящите Официални Правила, и са поискали предоставянето на талон за участие в Промоцията.

Наградата ще се даде на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, като е извършил покупка/и (но не и заплащане на задължение за телефонни услуги, телевизия, интернет, електричество, вода, отопление, газ, държавни или местни данъци и такси, застрахователни услуги, ремонт на стоки или друга комунална услуга) съгласно посоченото в тези Официални Правила, чийто талон за участие е валиден, бил е обявен за печеливш по Официалните Правила на Промоцията (Раздел 6 от Официалните Правила), явил се е на мястото и в сроковете, посочени в Раздел 6 по-горе, е предоставил валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и е подписал приемо-предавателен протокол.

Наградата ще се дава само и единствено срещу представяне на касовите бележки, с които Участникът е взел участие в Промоцията (с печат върху тях „ЗАВЕРЕНО”).

Наградата ще се раздаде само на Участник, чиято валидна касова бележка или съвкупност от касови бележки е на обща минимална стойност 50.00 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, и чието участие отговаря на изискванията на настоящите Официални Правила.

Лице, което е представило невалидна/и касова/и бележка/и, няма право да участва в Промоцията за спечелване на наградите.

Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или талон и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторите на Промоцията не носят отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторите на Промоцията не носят отговорност в случай, че Участник не може да представи касова бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторите на Промоцията не носят отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума е нечетлива.

Организаторите на Промоцията не носят отговорност за невалидни талони, нито в случай, че информацията, попълнена в талона от Участник е непълна или невярна или подвеждаща.

Организаторите на Промоцията не са длъжни и няма да водят кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявена в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторите на Промоцията не са длъжни да предоставят награда на спечелилил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Всички данъци, дължими във връзка със спечелената награда са за сметка на Организаторите на Промоцията, като освен тях, Организаторите на Промоцията не носят отговорност и не поемат никакви други разходи, свързани с участието на Участниците в Промоцията, вкл., но не само, разходи във връзка с получаването и ползването на спечелената награда и др., които разходи са изцяло за сметка на Участниците.

Организаторите на Промоцията не носят отговорност за качеството и характеристиките на стоките и услугите, получени от спечелилият Участник. Рекламации се предявяват към издателя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България.

Организаторите на Промоцията не носят отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки, талоните или наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторите на Промоцията дават наградата на Участника, който отговаря на условията на Официалните Правила.

Организаторите на Промоцията не носят отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторите на Промоцията не поемат никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторите на Промоцията не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия, налагане на ограничителни противоепидемични или здравни мерки, и др. под.).

Ангажиментът на Организаторите на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на съответната награда на Участника, който е спечелил и е поискал  да му бъде предоставена.

Организаторите на Промоцията не са длъжни да осигуряват съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки) и не носят отговорност за предоставянето, обработването, записването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторите на Промоцията ще събират и обработват лични данни (имена, електронна поща, телефонен номер, подпис и ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане на Участника) на Участници за нуждите на:

 1. Попълването и подаването на талоните за участие в Промоцията;
 2. Изготвянето на нотариални протоколи, удостоверяващи избора на спечелилия Участник и на резервите; и
 3. Попълването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата;
 4. Начисляването, декларирането и заплащането на дължимите във връзка със спечелените награди данъци (ако такива се дължат, същите са за сметка на Организаторите на Промоцията).

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че:

 1. Ако желаят да се включат в Промоцията, необходимо условие за участие в Промоцията е попълването на талона за участие в Промоцията (включително предоставяне на имена, електронна поща, телефонен номер на Участника), както и подписването на декларацията-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните им данни. Целта е идентификация на участника и връзка с Участника в случай, че последният спечели награда от Промоцията;
 2. Участниците се съгласяват попълнените от тях лични данни в талоните за участие в Промоцията да бъдат обработвани от избран от Организаторите на Промоцията нотариус с цел удостоверяване на провеждането на томболата и избора на спечелилия Участник и определянето на резервите.
 3. Ако спечели награда от Промоцията и желае да получи спечелената награда, като необходимо условие за получаването на наградата,  спечелилият следва да предостави личните си данни (трите имена и ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане, за лица без ЕГН/ЛНЧ) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник и начисляването, декларирането и заплащането на дължимите в тази връзка данъци.
 4. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участниците го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „ГЮЛИЯН“ ЕООД (ЕИК 130196890) и „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751), както и избраният от Организаторите на Промоцията нотариус, в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, техните имена, изображения и глас (аудио и/или видео записи с тяхно участие, изображения, фотографии и изявления и др.) да бъдат обработвани от Организаторите на Промоцията за целите на публикации в пресата и специализирани издания, изработване, изготвяне и разпространение на рекламни и маркетингови материали на Организаторите на Промоцията, вкл. и да бъдат разгласявани публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали, публикувани на официалната страница на Организаторите на Промоцията и в интернет пространството, както и за тяхното архивиране във връзка с обработването им за тези цели. Организаторите на Промоцията не дължат никакво заплащане за така извършеното обработване на лични данни. Така даденото от Участник съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с уведомление до Организаторите на Промоцията. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на личните данни въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните и с правата, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба.

Във връзка с обработването на личните му данни, всеки Участник има правото да поиска от Организаторите на Промоцията:

              1.     Да му бъде предоставен достъп до неговите лични данни и копие от тях на електронен или хартиен носител (право на достъп). Отговор на искането ще бъде получен в срок до 1 месец от постъпването му при Организаторите на Промоцията.

              2.     Негови неточни лични данни да бъдат коригирани без ненужно забавяне (право на коригиране).

              3.     Негови лични данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (право на изтриване или право “да бъдеш забравен“). Участниците следва да имат предвид, че искането им за изтриване няма да бъде удовлетворено в случай, че личните им данни продължават да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или се обработват в изпълнение на законово задължение на Организаторите на Промоцията.

              4.     Обработването на личните му данни да бъде ограничено (право на ограничаване на обработването) в следните случаи: ако оспорва точността им; ако счита, че същите се обработват неправомерно; ако желае да бъдат съхранени с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции; ако е възразил срещу използването на личните му данни до приключването на проверката дали Организаторите на Промоцията обработват данните му законосъобразно.

              5.     Личните данни да бъдат прехвърлени на друг администратор на лични данни (право на преносимост на данните) по един от следните начини: (а) да му бъдат предоставени в пригоден за машинно четене формат така, че да позволи на Участника да ги прехвърли към другия администратор; или (б) да ги прехвърли пряко на другия администратор, ако това е технически възможно.

Също така, всеки Участник има право на възражение срещу обработването на личните му данни от Организаторите на Промоцията, което може да упражни по всяко време. Ако възражението му е основателно, Организаторите на Промоцията ще прекратят обработването на личните данни. Възражението няма да се счете за основателно, ако личните данни се обработват на законово основание, което има предимство пред интересите, правата и свободите на Участника, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на Организаторите на Промоцията или свързани с последния лица.

Участниците могат да упражнят правата си във връзка с обработването на личните им данни, като изпратят писмено искане до Организаторите на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, имейл: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

В случай, че Участникът счита, че правата му във връзка с личните му данни или тяхната защита са нарушени, Участникът има право по всяко време да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, ел. поща: kzld@cpdp.bg).

Попълнените и пуснати в специалната кутия на Промоцията талони за участие в Промоцията ще бъдат унищожени след изтичането на 1 (един) месец от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове талоните се унищожават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи и в протоколите на нотариуса за установяване на спечелилите Участници и резервите, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) години от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторите на Промоцията, представителите на Организаторите на Промоцията и Участващите в Промоцията търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организаторите на Промоцията, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организаторите на Промоцията/Мол Русе и Гюлиян/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организаторите на Промоцията (Людмила Неделчева, имейл: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

Организаторите на Промоцията не носят отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторите на Промоцията имат право по своя преценка да прекратят Промоцията по всяко време (включително след  края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторите на Промоцията няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организаторите на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 14.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Промоцията се провежда в съответствие със законите на Република България.

ГАЛЕРИЯ

« назад

logo Mall Rouse