10:00 - 21:30 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. Липник 121 Д ВИЖ НА КАРТАТА
Следвайте ни В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Новини и събития

ЛОВ НА СЪКРОВИЩА В MALL ROUSSE- семейна игра!

ИГРА „ЛОВ НА СЪКРОВИЩА” НА MALL ROUSSE

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

Играта „ЛОВ НА СЪКРОВИЩА” („Играта”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатора”).

 

Физическите лица заявяват желанието си за участие в Играта като се регистрират, лично или чрез трето лице, за участие на електронна поща: play@resb.bg. Със заявяването на желание за участие в Играта физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Играта („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

 

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg и/или на Фейсбук страницата на Мол Русе www.facebook.com/MallRousse.

 

Организаторът си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Играта, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg и/или на www.facebook.com/MallRousse. Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg и на www.facebook.com/MallRousse за промени в Официалните Правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

 

Играта се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

 

Играта се провежда на 18.05.2024 г., с начален час 11:00 часа, след предварителна регистрация за участие, и приключва с определяне на спечелилия Играта отбор.

 

РАЗДЕЛ 3. ПОСТАНОВКА НА ИГРАТА

 

Играта „Лов на съкровища“ е отборна игра, която се играе от участници, обединени в отбори. Всеки отбор се състои от 2 (двама) до 5 (петима) участници, като съставът на отборите се определя свободно от участниците и  следва да се състои от физически лица, навършили 18 години и лица, ненавършили 18 години само ако по време на играта са придружени от свой родител, настойник или попечител, който е участник в същия отбор.

 

Всеки отбор избира свое име, с което ще участва в Играта, и свой капитан. Капитанът следва да е лице, навършило 18 години. Капитанът е своебразен отговорник на отбора и представлява отбора в Играта, взима решения и води комуникация с Организатора от името на отбора, а при спечелването на награда от отбора получава същата за всички участници в отбора.

 

Допускането до участие в Играта изисква предварителна регистрация на желаещите участници. Регистрацията става чрез директно записване с изпращането на имейл на електронен адрес: play@resb.bg, съдържащ: име на отбора, собствените имена на капитана и на участниците в отбора, а ако някой от участниците не е навършил 18 години – посочване на това обстоятелство и на участника в отбора, който е негов родител, настойник или попечител, и ще го придружава по време на Играта.

 

Играта се води от определени от Организатора лица, които ще носят обозначителни знаци с логото на Мол Русе/ Mall Rousse.

 

Играта включва два кръга – предварителен и същински.

 

Всеки отбор има право да се откаже от участието си в Играта по всяко време, независимо от етапа на Играта.

 

Предварителен кръг на Играта

 

Играта започва с предварителен кръг, който включва отборна игра за време. В този кръг Организаторът дава на всеки отбор карта с логическа задача. Първите 10 (десет) отбора, които решат правилно задачата за най-кратко време, продължават в същинския кръг на Играта.

 

В случай че отборите са повече от десет, до участие в същинския кръг на Играта се допускат само първите десет отбора, които са преминали успешно предварителния кръг с най-кратки времена.

 

В случай че отборите са десет или по-малко, то всички отбори ще бъдат допуснати до участие в същинския кръг на Играта ако са успели да преминат успешно предварителния ѝ кръг.

 

Същински кръг на Играта

 

Всеки отбор, който се класира за същинския кръг на Играта, има правото незабавно да продължи Играта и получава първата улика от Организатора. Участниците от отбора трябва да разгадаят уликата, която ще ги отведе до следващата приключенска локация на територията на Мол Русе, където ще ги очаква представител на Организатора. На приключенската локация отборът трябва да открие следващата улика и/или да изпълни определена задача, за да я получи, като разгадаването ѝ ще го отведе до нова приключенска локация и т.н. докато отборът премине последователно през всички приключенски локации на територията на Мол Русе.

 

Играта печели отборът, който пръв, за най-кратко време, открие и премине в правилната последователност през всички приключенски локации, изпълни успешно всички поставени задачи и разгадае успешно всички улики, предоставени от Организатора.

 

При придвижването си на територията на Мол Русе по време на Играта:

 

1.  участниците могат да ходят бързо, но нямат право да тичат;

 

2.  участниците в един и същи отбор трябва да се придвижват винаги заедно и нямат право да се разделят и разпръсват;

 

3.  участниците не трябва да влизат в търговските обекти, които не участват в Играта, както и трябва да не смущават с поведението си клиентите и посетителите на Мол Русе и нормалната работа на наемателите и ползвателите на обекти в Мол Русе;

 

4.  децата трябва да бъдат под непрекъснатия надзор на придружаващите ги родители, настойници или попечители, които следят за безопасността им;

 

5.  участниците не трябва да проявяват каквато и да е агресия, вкл. физическа или вербална, по отношение на други отбори или участници в Играта или присъстващи в Мол Русе.

 

В случай че по преценка на Организатора е налице нарушение на някое от горните правила, като напр. тичане на участници от отбора, изоставане, разделяне или отделяне на участници от отбора, смущаване на реда в Мол Русе, и др., то при първо нарушение Организаторът налага на отбора наказание „принудително спиране на Играта“ за интервал от 10 минути, през което време отборът е длъжен да остане на мястото, на което е задържан от Организатора, а при второ нарушение Организаторът отстранява отбора от Играта. При проява на агресия спрямо друго лице в Мол Русе, или при оставяне на дете без надзор или застрашаване на неговата безопасност по време на Играта поради действие или бездействие на придружаващия го родител, настойник или попечител, или по друга причина, Организаторът има право незабавно да отстрани целия отбор от Играта.

 

Организаторът има право да не допусне до участие в Играта, както и незабавно да отстрани от участие в Играта лица, които са употребили алкохол или други упойващи вещества, които са във видимо нетрезво или неадекватно състояние или проявяват физическа или вербална агресия спрямо други лица на територията на Мол Русе.

 

В случай че Организаторът е отстранил от Играта конкретен участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, неговият отбор има право да продължи Играта само ако броят на участниците в отбора след отстраняването му не е по-малък от трима участници. В случай че отстраненият участник е бил капитан на отбора, отборът следва да избере заместник-капитан, който трябва да е лице, навършило 18 години.

 

Играта не е хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта, както и не е обвързана с извършването на покупка на стоки и/или услуги. Спечелените награди подлежат на деклариране от Организатора за целите на данъчното облагане съгласно приложимото законодателство, като данъкът от наградата се удържа и внася от Организатора, за негова сметка. Спечелената награда се връчва от Организатора на капитана на спечелилия я отбор и Организаторът не носи никаква отговорност за начина на разпределение на спечелената награда между участниците в отбора. Всеки спор по отношение на разпределението на наградата между участниците в спечелилия отбор по време на Играта или след нея, не засяга Организатора и Организаторът няма да участва по никакъв начин в подобни спорове и тяхното разрешаване.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

В Играта има право да участва всяко физическо лице, което към 18.05.2024 г. е навършило 18 години, с изключение на: служителите на Организатора, на „РЕСБ” EООД, ЕИК 200305751 и на СДPУЖЕНИЕ"ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ БЕЗ ГРАНИЦИ" , ЕИК 176977010; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; както и членовете на семействата (деца, родители и съпрузи) на всички посочени по-горе лица.

 

В Играта има право да участва и дете (физическо лице, което към 18.05.2024 г. не е навършило 18 години) само при условие, че е придружено от свой родител, настойник или попечител, който също участва в Играта, и само ако детето участва в отбора на придружаващия го родител, настойник или попечител.

 

Родителят, настойникът или попечителят носи пълната отговорност за детето, което придружава, и за неговата безопасност по време на провеждането на Играта и на престоя на детето в Мол Русе. Организаторът си запазва правото да прекрати участието в Играта на всяко дете и придружаващия го родител, попечител или настойник, в случай че детето е оставено без надзор или, по преценка на Организатора, са налице други обстоятелства, които застрашават неговата безопасност.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 

В Играта има право да участва всяко физическо лице, което отговаря на изискванията, посочени в Раздел 4 по-горе. Участието в Играта е само отборно и до участие в Играта се допускат само лица, които са били предварително регистрирани за участие в Играта в съответствие с настоящите Официални Правила.

 

Желаещите да участват в Играта физически лица следва да формират отбор, състоящ се от 2 (две), 3 (три), 4 (четири) или 5 (пет) лица и да излъчат капитан на отбора, който следва да е лице, навършило 18 години. Най-късно до 18:00 часа на 17.05.2024 г. капитанът или участник от отбора следва да изпрати до Организатора имейл за регистрация на отбора за участие в Играта на електронна поща: play@resb.bg, съдържащ име на отбора, собствените имена на капитана и на участниците в отбора, а ако някой от участниците не е навършил 18 години – посочване на това обстоятелство и на участника в отбора, който е негов родител, настойник или попечител, и ще го придружава по време на Играта. Един родител, настойник или попечител може да придружава повече от едно дете.

 

Регистрираният за участие в Играта отбор следва да се яви в пълен състав в 11:00 часа на 18.05.2024 г. на втория надпартерен етаж в Мол Русе. Промени в предварително заявения състав на отбора са допустими по едноличната преценка на Организатора и то само ако всички нови участници (ако има такива) отговарят на условията за участие в Играта и ако общият брой на участниците в отбора не е по-малък от 2 (две) лица.

 

За да бъде допуснат до участие в Играта, всеки явил се участник следва:

 

  1. ако е навършил 18 години – да попълни и подпише декларация за участие в Играта, по образец, предоставена от Организатора, с която следва са предостави собственото и фамилното си име с потвърждение, че е навършил 18 години, както и да декларира, че е информиран и съгласен с предоставянето и обработването на личните му данни от Организатора във връзка с провеждането на Играта;

 

  1. ако е навършил 14 години, но не е навършил 18 години – да  бъде придружен от родител/попечител и в негово присъствие да попълни и подпише декларация за участие в Играта, по образец, предоставена от Организатора, с която следва са предостави собственото и фамилното си име с потвърждение, че е навършил 14 години, както и да декларира, че е информиран и съгласен с предоставянето и обработването на личните му данни от Организатора във връзка с провеждането на Играта. Декларацията следва да бъде приподписана от придружаващия участника родител/попечител, който на свой ред следа да декларира, че носи пълната отговорност за участващото дете през време на участието му в играта и престоя му в Мол Русе.

 

  1. ако не е навършил 14 години – да бъде придружен от родител/настойник, който да попълни и подпише декларация за участие на детето в Играта, по образец, предоставен от Организатора, с която декларира че носи пълната отговорност за участващото дете през време на участието му в Играта и престоя му в Мол Русе, и следва да предостави собственото и фамилното име на детето, както и да декларира, че е информиран и съгласен с предоставянето и обработването на личните данни на детето от Организатора във връзка с провеждането на Играта.

 

Участник, който е отказал да предостави някои от данните или съгласията по-горе не се допуска до участие в Играта. В случай че придружаващ родител, настойник или попечител откаже да предостави и/или изрази несъгласие за предоставянето на някои от данните или съгласията по-горе по отношение на детето, което придружава, детето и придружаващият го родител (респ. настойник или попечител) не се допускат до участие в Играта.

 

Останалите участници от отбора на недопуснат/и) участник/ци) могат да участват в Играта като отбор само ако броят им не е по-малко от 2 (две) лица.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

  • Награда за  отбора победител:

 

-       1 (един) брой ваучери на стойност 200.00 (двеста) лева с вкл. ДДС всеки, издаден от „Техномаркет България“ ЕАД за пазаруване във физически обект на Техномаркет на територията на Република България, предоставен от Организатора. Ваучер е със срок на валидност 12 (дванадесет)  месеца от датата на издаването му и дава право на приносителя му да получи във всеки един физически обект на Техномаркет (по избор на приносителя) на територията на Република България стоки по свой избор на стойност до стойността на ваучера.

 

  • Утешителна награда:

-       4 (четири) броя настолни игри.

 

  • Награди за всички участници взели участие в играта, с изключение на отборите спечелили голямата награда и една от утешителните награди:

-       Ваучер на стойност 10 (десет) лева с вкл. ДДС, издадени от „Гофретен свят“

-       Ваучер на стойност 10 (десет) лева с вкл. ДДС, издадени от „Тантуни“

Ваучерите се ползват съгласно правилата на приложимото законодателство, изискванията на техните издатели и условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от търговския обект. При използването на ваучерите, стойността на избраната от приносителя на ваучера стока или услуга се заплаща чрез ваучера до размера на стойността на ваучера. При избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на ваучера доплаща разликата в търговския обект. След изтичането на валидността на ваучерите, техният издател няма да предоставя стоки или услуги срещу представени ваучери.

 

Наградата се връчва от Организатора на капитана на спечелилия отбор непосредствено след като отборът е завършил пръв Играта и е обявен за победител от Организатора. В случай че капитанът на спечелилия отбор откаже да получи наградата, спечелилият отбор губи правото си да получи спечелената награда. В този случай наградата се присъжда на отбора, който е класиран на второ място в Играта.

 

При получаване на наградата капитанът на спечелилия отбор следва да подпише приемо-предавателен протокол. За изготвянето на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата капитанът на спечелилия отбор следва да предостави трите си имена (име, презиме и фамилия) и ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане (за лица без ЕГН/ЛНЧ). За установяване на истинността на тези лични данни, капитанът на отбора следва да представи валиден документ за самоличност.

 

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от капитана на спечелилия отбор, представителят на Организатора му предоставя наградата.

 

Всички отбори, взели участие в същинския кръг на Играта, но неспечелили голяма награда или една от четирите утешителни награди, ще получат награди за участие в Играта под формата на ваучери на стойност 10 (десет) лева с вкл. ДДС издадени от „Гофретен свят“ и „Тантуни“ , съответно на броя на участниците в отбора (напр. отбор от трима участници, който е взел участие в същинския кръг на Играта, ще получи три броя ваучери).

 

При получаването на наградите за участие в Играта (ваучери) капитанът на отбора следва да подпише приемо-предавателен протокол. За изготвянето на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата за участие капитанът на отбора следва да предостави трите си имена (име, презиме и фамилия) и ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане (за лица без ЕГН/ЛНЧ). За установяване на истинността на тези данни, капитанът на отбора следва да представи валиден документ за самоличност.

 

Организаторът не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

 

Спечелилият награда отбор или участник от такъв отбор няма право да иска паричната равностойност на наградата, нито да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

 

Не се допуска размяна на награда за паричната ѝ равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 7. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

 

Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Играта или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

 

Организаторът не носи отговорност в случай че информацията, предоставена от участник или лице, представящо се за негов родител, настойник или попечител, е непълна, невярна или подвеждаща.

 

Организаторът не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, предявени след края на Играта, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

 

Всички данъци, дължими във връзка със спечелена награда са за сметка на Организатора, като освен тях, Организаторът не носи отговорност и не поема никакви други разходи, свързани с участието на участниците в Играта, вкл., но не само, разходи във връзка с вземането на участие в Играта, получаването и ползването на спечелената награда и др., които разходи са изцяло за сметка на участниците.

 

Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките и услугите, получени от участници срещу спечелената от тях награда. Рекламации се предявяват към издателя или дистрибутора на конкретната награда, съгласно действащото законодателство на Република България.

 

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградата и нейното разпределение между участниците в печелившия отбор.

 

Организаторът не носи отговорност дали и при какви условия участниците от печелившия отбор ще реализират наградата. Организаторът не поема никакви допълнителни ангажименти към участниците, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

 

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия, налагане на ограничителни противоепидемични или здравни мерки, и др. под.).

 

Ангажиментът на Организатора по предоставяне на наградата на печелившия отбор се изчерпва с връчване на наградата на капитана на печелившия отбор.

 

Организаторът не е длъжен да осигурява съгласието на лицата, посочени от лицето, регистрирало отбора за участие, и за предоставянето и обработването на техни лични данни във връзка с тази регистрация, и не носи отговорност за предоставянето и обработването на тези лични данни без съгласието на тези лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от капитана, участника или лицето, предоставило и/или посочило съответните лични данни при регистрацията на отбора за участие в Играта.

 

РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

 

Организаторът събира следните категории лични данни: електронна поща на подателя на имейла за регистрацията на отбора за участие в Играта; за участниците – две имена (собствено и фамилно име), подпис, навършена възраст, наличие на връзка между дете и родител, настойник или попечител; за капитана на отбора, който получава награда – трите имена и ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане; други лични данни за участниците, обработвани от Организатора на основание дадено от тях съгласие, като напр. телефон и имейл адрес за контакт, снимки, образи, изображения, глас, и др.

 

С участието си в Играта участниците изрично се съгласяват техните имена, изображения и глас (аудио и/или видео записи с тяхно участие, изображения, фотографии и изявления и др.), респ. имената, изображенията и гласа на придружаваните от тях деца (лица под 18 години), в случаите когато участник в Играта е дете, придружавано от свой родител, настойник или попечител, да бъдат обработвани от Организатора за целите на публикации в пресата и специализирани издания, изработване, изготвяне и разпространение на рекламни и маркетингови материали на Организатора, вкл. и да бъдат разгласявани публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали, публикувани на официалната страница на Организатора и в интернет пространството, както и за тяхното архивиране във връзка с обработването им за тези цели. Организаторът не дължи никакво заплащане, нито друго възнаграждение или компенсация за така извършеното обработване на лични данни. Така даденото от всеки участник съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с уведомление до Организатора. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на личните данни въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.

 

Организаторът ще събира и обработва лични данни на участниците за нуждите и целите на:

 

регистрирането на отборите за участие в Играта;

идентифицирането на участниците в Играта и допускането им до участие в Играта съгласно настоящите Официални Правила;

провеждането на Играта в съответствие с настоящите Официални Правила;

попълването на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата на капитана на отбора;

начисляването, декларирането и заплащането на дължимите във връзка със спечелената награда данъци (ако такива се дължат, същите са за сметка на Организатора);

изпълнение на законови задължения на Организатора във връзка с провеждането на Играта;

отразяването на играта в публикации, рекламни и маркетингови съобщения и материали на Mall Rousse.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни и личните данни на придружаваните от тях деца (ако е приложимо); доброволния характер на предоставянето на данните и с правата, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба.

 

С включването си в Играта участниците се считат информирани и приемат, че:

 

Ако са навършили 18 години и желаят да се включат в Играта, необходимо условие за участие в Играта е попълването на декларация по образец, предоставен от Организатора, за (а) участие в Играта с посочване на собствено и фамилно име и навършена възраст, както и за (б) предоставянето и обработването на личните им данни от Организатора.

Ако са навършили 14 години, но не са навършили 18 години, и желаят да се включат в Играта, необходимо условие за участие в Играта е (а) да бъдат придружени от свой родител/попечител, който също участва в Играта, (б) да участват в отбора на своя родител/попечител, както и (в) с писменото съгласие на своя родител/попечител да попълнят декларация по образец, предоставен от Организатора, за: (1) участие в Играта с посочване на собствено и фамилно име и навършена възраст, както и за (2) предоставянето и обработването на личните им данни от Организатора.

 

Ако участникът е родител/настойник, който участва в Играта и желае негово дете, което не е навършило 14 години, да се включи в Играта, като детето участва в отбора на родителя/настойника, необходимо условие за участие в Играта е родителят/настойникът да попълни декларация по образец, предоставен от Организатора, с потвърждаване на качеството си на родител/настойник за (а) участие на детето в Играта с посочване на собствено и фамилно име на детето, както и за (б) предоставянето и обработването на личните данни на детето от Организатора.

 

Ако даден отбор спечели награда и участниците в него желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за връчването на наградата на капитана на отбора, капитанът следва да предостави личните си данни (трите имена и ЕГН/ЛНЧ или дата на раждане, за лица без ЕГН/ЛНЧ) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия отбор и начисляването, декларирането и заплащането на дължимите в тази връзка данъци.

Ако предоставят посочените по-горе лични данни, участниците го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751) и СДPУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ ИНИЦИАТИВИ БЕЗ ГРАНИЦИ" (ЕИК 176977010), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Играта съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

Във връзка с обработването на личните му данни, всеки участник има правото да поиска от Организатора:

 

              1.     да му бъде предоставен достъп до неговите лични данни и копие от тях на електронен или хартиен носител (право на достъп). Отговор на искането ще бъде получен в срок до 1 месец от постъпването му при Организатора.

 

              2.     негови неточни лични данни да бъдат коригирани без ненужно забавяне (право на коригиране).

 

              3.     негови лични данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (право на изтриване или право “да бъдеш забравен“). Участниците следва да имат предвид, че искането им за изтриване няма да бъде удовлетворено в случай, че личните им данни продължават да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или се обработват в изпълнение на законово задължение на Организатора.

 

              4.     обработването на личните му данни да бъде ограничено (право на ограничаване на обработването) в следните случаи: ако оспорва точността им; ако счита, че същите се обработват неправомерно; ако желае да бъдат съхранени с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции; ако е възразил срещу използването на личните му данни до приключването на проверката дали Организаторът обработва данните му законосъобразно.

 

              5.     личните данни да бъдат прехвърлени на друг администратор на лични данни (право на преносимост на данните) по един от следните начини: (а) да му бъдат предоставени в пригоден за машинно четене формат така, че да позволи на участника да ги прехвърли към другия администратор; или (б) да ги прехвърли пряко на другия администратор, ако това е технически възможно.

 

Също така, всеки участник има право на възражение срещу обработването на личните му данни от Организатора, което може да упражни по всяко време. Ако възражението му е основателно, Организаторът ще прекрати обработването на личните данни. Възражението няма да се счете за основателно, ако личните данни се обработват на законово основание, което има предимство пред интересите, правата и свободите на участника, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на или срещу Организатора или свързани с последния лица.

 

Участниците могат да упражнят правата си във връзка с обработването на личните им данни, като изпратят писмено искане до Организатора (лице за контакт: Людмила Неделчева, имейл: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

 

В случай че участник счита, че правата му във връзка с личните му данни или тяхната защита са нарушени, участникът има право по всяко време да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, ел. поща: kzld@cpdp.bg).

 

Участници, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, упражняват правата си във връзка с обработването на личните им данни със съгласието на своите родители или попечители. Упражняването на правата във връзка с обработването на лични данни на лица, ненавършили 14 години, се извършва от техните родители или настойници. Ако Организаторът узнае, че са му били предоставени или обработва лични данни на дете (лице под 18 години) без необходимото по закон съгласие на родител, настойник или попечител, Организаторът без ненужно забавяне ще предприеме мерки за унищожаването на тези лични данни.

 

Личните данни, получени от Организатора във връзка с регистрация за участие в Играта на електронна поща: play@mallrousse.bg ще бъдат унищожени (изтрити) след изтичането на 1 (един) месец от приключването на Играта. Личните данни, предоставени на Организатора съгласно Раздел 5 във връзка с допускането на участниците до Играта, както и личните данни на капитана на печеливш отбор, посочени в приемо-предавателния протокол за предаването на спечелена награда, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) години от приключване на Играта. Всички други лични данни се заличават след изтичане на 1 (една) година от приключване на Играта. Посочените в този Раздел 9 срокове за обработване на личните данни се прилагат, доколкото в приложимото законодателство не е предвиден или позволен по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

 

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът, представителите на Организатора и участващите в Играта търговски обекти не събират и не обработват лични данни на участниците при провеждането на Играта. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за участници в Играта от представители на Организатора, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора /Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора (Людмила Неделчева, имейл: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

 

Организаторът не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на участниците от трети лица.

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

Организаторът има право по своя преценка да прекрати или отмени провеждането на Играта по всяко време в случай на нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация за (не)участието им в Играта. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, които са резултат от такова прекратяване или отмяна на Играта.

 

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

Всеки потенциален спор между Организатора и участник в Играта се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 12.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

ГАЛЕРИЯ

« назад

logo Mall Rouse