10:00 - 21:30 ОТВОРЕНО ЗАТВОРЕНО
бул. Липник 121 Д ВИЖ НА КАРТАТА
Следвайте ни В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Новини и събития

Играй за двоен билет за концерта на Графа в Русе

Официални правила за онлайн игра

„Играй за двоен билет за концерта на Графа в Русе“, организирана от Мол Русе.

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

Играта „Играй за двоен билет за концерта на Графа в Русе ” („Играта”) се организира и провежда от „М.О. РУСЕ” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София 1303, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43, ет. 2 („Организатор на Играта”). С публикуването на отговор като коментар под публикацията с въпроса на Играта на интернет страницата www.facebook.com/MallRousse участниците в Играта се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Играта („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Играта във вида, в който са публикувани, на някоя от следните интернет страници на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д („Мол Русе”) – www.facebook.com/MallRousse или www.mallrousse.bg.

Организаторът на Играта си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Играта, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.facebook.com/MallRousse или на www.mallrousse.bg. Участниците в Играта следва сами да проверяват на www.facebook.com/MallRousse и на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

 

Играта се организира и провежда на Фейсбук страницата на Мол Русе www.facebook.com/MallRousse.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ИГРАТА

 

Играта стартира в 12:00 часа на 10 юли 2024 г. и приключва в 12:30 часа на 16 юли 2024 г.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

В Играта има право да участва всяко физическо лице, което към датата на включването си в Играта е навършило 18 години, с изключение на: служителите на Организатора на Играта, на “РЕСБ“ ЕООД, ЕИК 200305751, собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; както и членовете на семействата (деца, родители и съпрузи) на всички посочени по-горе лица.

 

В допълнение към горните условия, в Играта има право да участва единствено физическо лице, чиито име и фамилия (или техните производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Играта внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) са посочени като Фейсбук име във Фейсбук профила, с който лицето се включва в Играта. За избягване на съмнения, лице, което не може да бъде идентифицирано по име и фамилия (включително чрез техни производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Играта внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) чрез името на Фейсбук профила, с който е взело участие в Играта, няма право да участва в Играта, а публикуваните от такива Фейсбук профили коментари ще бъдат изтривани.   

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. През срока на Играта на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) ще бъде публикувана 1 (една) публикация, включваща въпрос („Публикацията“).
 2. За да участва в Играта, дадено физическо лице („Участник”) следва в срока на Играта да харесат публикацията на Играта и да отговорят на поставения в Публикацията въпрос като коментар под Публикацията.
 3. Коментарът под Публикацията следва да бъде публикуван единствено от личния Фейсбук профил на Участника.
 4. С включването си в настоящата Игра, всеки участник декларира, че е наясно, че:

                 i.          има право и следва да участват в Играта единствено чрез личния си Facebook профил;

                ii.          с публикуването на коментар под поста за Играта участникът дава съгласието си личните му данни (включително снимки и Facebook профил) да бъдат публикувани в публичното пространство и обработени от Организатора или действащи по негова поръчка лица;

               iii.          с отбелязването (тагването) в коментар под поста за Играта на профила на трето лице, Участникът се задължава да осигури съгласието на това трето лице неговите лични данни (Facebook профил) да бъдат публикувани в публичното пространство и обработени от Организатора или действащи по негова поръчка лица за целите на провеждането на Играта и определяне на спечелилите участници съгласно Официалните Правила на Играта;

               iv.          публикуването на лични данни и/или снимка (с изключение на Facebook профила на участника и негов приятел) и/или на неотносими към Играта коментари под поста за Играта е в нарушение на настоящите Официални Правила и ще доведе до анулиране на участника, публикувал лични данни и/или снимка и/или коментар;

 1.  Участниците следва да съблюдават и носят цялата отговорност за спазване на настоящите   Официални Правила и на правилата за ползване на социалната мрежа Facebook;
 2. С включването си в настоящата Игра, всеки Участник поема задължение да публикува като коментар под Играта само и единствено своя отговор. Организаторът на Играта не е длъжен да проверява и не носи отговорност, ако публикуваният на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) коментар под Публикацията е публикуван без знанието и съгласието на собственика на Фейсбук профила. Отговорност за тези действия носи единствено физическото лице, публикувало коментар под Публикацията.
 3. Съдържанието на публикуваните от Участниците коментари не трябва да противоречи или нарушава законова разпоредба, правила на социалната мрежа Фейсбук или права на трето лице, добрите нрави или морала, нито да бъде възприемано от Организатора на Играта или от което и да било трето лице като обидно, вредно или провокационно. Коментарът не трябва да има негативен ефект върху търговско-развлекателен център Мол Русе, неговите собственици, наематели или посетителите. В случай че бъде публикуван коментар в нарушение на настоящите Официални Правила, този коментар ще бъде изтриван.
 4. Печелившите Участници ще бъдат общо 3 (три) на брой и ще бъдат определени на случаен принцип с помощта на софтуер. 
 5. В томболата ще бъдат включени единствено коментарите, даващи правилен отговор на поставения в Публикацията въпрос и отговарящи на изискванията на настоящите Официални Правила. Коментари, публикувани от 12:30 часа на 16 юли 2024 г. нататък няма да бъдат включвани в томболата на Играта.
 6. Всяко лице, изтеглено като печеливш Участник от Играта, ще получи лично съобщение от Организатора на Играта на Фейсбук профила, от който е изпратен печелившият отговор. Организаторът на Играта  не носи отговорност, ако печеливш Участник не може да бъде уведомен за спечелената от него награда, поради това, че профилът на Участника е заключен и/или в профила са активирани функции, които не позволяват получаването на съобщения от Организатора на Играта. След като е получил съобщението, Участникът следва да се яви лично, в работен ден, между 09:00 и 18:00 часа, в офиса на Организатора на Играта, находящ се на ет. 3 в търговско-развлекателния център Мол Русе, най-късно до 18 март 2024 г. включително, като покаже полученото съобщение от официалната Фейсбук страница на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) за спечелването на наградата (напр. на екрана на мобилен телефон, чрез друго преносимо устройство, на хартиен носител или по друг подходящ начин). Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.
 7. Организаторът на Играта не поема ангажимент да проверява дали лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван коментар под Публикацията, е лицето, което е публикувало коментара, нито за осигуряване на съгласието на лицето, чийто коментар е публикуван, в случай че то е различно от лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван коментарът. Участниците единствени отговарят и имат задължението да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Играта) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван спечелилият коментар; (ii) лицето, публикувало спечелилия коментар под Публикацията; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.
 8. Организаторът на Играта не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участника, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.
 9. Организаторът на Играта си запазва правото по своя преценка да изтрива публикувани от Участници коментари и/или снимки, когато счита, че същите са публикувани в нарушение на настоящите Официални Правила или ако по своя преценка реши, че съдържанието им противоречи или нарушава законова разпоредба или права на трето лице, добрите нрави или морала, или може да бъде възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху Организатора на Играта, върху Мол Русе, върху търговски обект в Мол Русе или върху посетителите на Мол Русе, като не носи отговорност спрямо Участниците и всички други трети лица за изтриването на снимките, както и за дисквалифицирането (отстраняването от участие в Играта) по своя преценка на Участници, нарушаващи или нарушили Официалните Правила.
 10. Един Участник има право да спечели само една награда от Играта.
 11. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.
 12. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Играта, включително преди или след определянето на печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Играта при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Играта са общо 3 (три) броя двойни билети за концерт на Графа, на 18.07.2024 г. в Летен Театър при Военен клуб, Русе.

Право да получи съответната награда има лицето, което от личния си Фейсбук профил е публикувало своя личен коментар под Публикацията на Играта и същият коментар е обявен за печеливш съгласно настоящите Официални Правила. Трябва да има пълна идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

 

Спечелилият Участник, явил се да получи наградата, следва да докаже по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Играта) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата, в противен случай участието му в Играта се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.

 

При получаване на наградата всеки спечелил Участник следва да представи валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и да подпише приемо-предавателен протокол. За изготвянето на приемо-предавателния протокол спечелилият Участник следва да предостави трите си имена и ЕГН . След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на „М.О. РУСЕ“ ЕАД му предоставя наградата.

 

В случай че печеливш Участник не се яви в срока и съгласно условията на Официалните Правила за получаване на наградата или ако откаже да я получи, спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената от него награда.

 

Ако участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Играта или изплати левовата й равностойност.

 

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Играта (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в Мол Русе в сроковете и съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, за получаване на наградата, или се яви, но откаже да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. В този случай наградата се присъжда на друг участник в Играта, отговарящ на условията описани в Официалните Правила.

 

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Игра при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Играта не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

 

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Играта, който е участвал в Играта при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Играта, явил се е на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, показал е на представителя на Организатора на Играта полученото съобщение от официалната Фейсбук страница на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) за спечелването на наградата, предоставил е валиден документ за самоличност, подписал е приемо-предавателен протокол и е доказал по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Играта) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

Участник, който е участвал в Играта в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Играта, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Играта или да му изплати левовата й равностойност.

 

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

 

Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Играта или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

 

Организаторът на Играта не носи отговорност спрямо лицата, които са се явили в Мол Русе за получаване на награди, но които не успеят да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Играта) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

 

Организаторът на Играта не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Играта, предявени след края на Играта, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

 

Организаторът на Играта не носи отговорност и не поема никакви разходи, свързани с участието на Участниците в Играта , вкл., но не само, достъп до интернет мрежата, разходи във връзка с получаването и ползването на спечелени награди и др., които разходи са изцяло за сметка на Участниците.

 

Организаторът на Играта не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

 

Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Играта дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

 

Организаторът на Играта не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Играта не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Играта, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

 

Организаторът на Играта не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата.

 

Ангажиментът на Организатора на Играта по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.

 

Организаторът на Играта не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

 

С включването си в настоящата Игра, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

С включването си в настоящата Игра, Участникът дава доброволно достъп на Организатора на Играта и на лицата, действащи по негова поръчка, до личните данни, посочени във Фейсбук профила на Участника, съгласно зададените от Участника настройки на личния си Фейсбук профил. Организаторът на Играта, съответно лицата, действащи по негова поръчка, ще обработват въпросните лични данни на Участниците само доколкото това е необходимо с цел провеждане на Играта в съответствие с настоящите Официални Правила. С включването си в Играта, Участникът дава съгласието си за обработването на личните му данни, посочени във Фейсбук профила на Участника, за целите на провеждането на Играта, идентификация и проверка на самоличността на Участника, уведомяването му в случай, че спечели награда и предоставяне на наградата. Ако реши да предостави достъп до Фейсбук профила си и до личните данни, посочени в него, Участникът го прави свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411),  и „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Играта съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

 

В допълнение към горното, Организаторът на Играта ще събира и обработва лични данни (три имена и ЕГН или трите имена, според както е приложимо) единствено на Участници, спечелили награди, с цел попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.

 

С включването си в настоящата Игра Участниците се считат информирани и приемат, че ако спечелят награда и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (три имена или трите имена и ЕГН, според както е приложимо) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, спечелилите Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411) и „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Играта съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

 

С участието си в настоящата Игра, Участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда, техните имена, изображения и глас (аудио и/или видео записи с тяхно участие, изображения, фотографии и изявления и др.) да бъдат обработвани от Организатора на Играта за целите на публикации в пресата и специализирани издания, изработване, изготвяне и разпространение на рекламни и маркетингови материали на Организатора на Играта, вкл. и да бъдат разгласявани публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали, публикувани на официалната страница на Организатора на Играта и в интернет пространството, както и за тяхното архивиране във връзка с обработването им за тези цели. Организаторът на Играта не дължи никакво заплащане за така извършеното обработване на лични данни. Така даденото от Участник съгласие може да бъде оттеглено по всяко време с уведомление до Организатора на Играта. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на личните данни въз основа на съгласието, извършено до оттеглянето му.

 

Участниците също така потвърждават, че са запознати с целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните и с правата, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба.

 

Във връзка с обработването на личните му данни, всеки Участник има правото да поиска от Организатора на Играта:

 

 1. Да му бъде предоставен достъп до неговите лични данни и копие от тях на електронен или хартиен носител (право на достъп). Отговор на искането ще бъде получен в срок до 1 месец от постъпването му при Организатора на Играта.
 2. Негови неточни лични данни да бъдат коригирани без ненужно забавяне (право на коригиране).
 3. Негови лични данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне (право на изтриване или право “да бъдеш забравен“). Участниците следва да имат предвид, че искането им за изтриване няма да бъде удовлетворено в случай, че личните им данни продължават да бъдат необходими за целите, за които са били събрани или се обработват в изпълнение на законово задължение на Организатора на Играта.
 4. Обработването на личните му данни да бъде ограничено (право на ограничаване на обработването) в следните случаи: ако оспорва точността им; ако счита, че същите се обработват неправомерно; ако желае да бъдат съхранени с оглед установяването, упражняването или защитата на правни претенции; ако е възразил срещу използването на личните му данни до приключването на проверката дали Организаторът на Играта обработва данните му законосъобразно.
 5. Личните данни да бъдат прехвърлени на друг администратор на лични данни (право на преносимост на данните) по един от следните начини: (а) да му бъдат предоставени в пригоден за машинно четене формат така, че да позволи на Участника да ги прехвърли към другия администратор; или (б) да ги прехвърли пряко на другия администратор, ако това е технически възможно.

Също така, всеки Участник има право на възражение срещу обработването на личните му данни от Организатора на Играта, което може да упражни по всяко време. Ако възражението му е основателно, Организаторът на Играта ще прекрати обработването на личните данни. Възражението няма да се счете за основателно, ако личните данни се обработват на законово основание, което има предимство пред интересите, правата и свободите на Участника, както и ако се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на Организатора на Играта или свързани с последния лица.

 

Участниците могат да упражнят правата си във връзка с обработването на личните им данни, като изпратят писмено искане до Организатора на Играта (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg).

 

В случай, че Участникът счита, че правата му във връзка с личните му данни или тяхната защита са нарушени, Участникът има право по всяко време да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, ел. поща: kzld@cpdp.bg).

 

Личните данни на Участниците, посочени във Фейсбук профила на Участника, ще бъдат обработвани до приключване на Играта, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок.

Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) година от приключване на Играта, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Играта, представителите на Организатора на Играта и търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Игра. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Играта от представители на Организатора на Играта, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Играта /Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Играта (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: lyudmila.nedelcheva@mor-management.bg

 

Организаторът на Играта не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време (включително след  края на Играта), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Играта се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Играта. Организаторът на Играта няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Играта.

 

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 

Всеки потенциален спор между Организатора на Играта и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 14.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

Играта се провежда в съответствие със законите на Република България.

ГАЛЕРИЯ

« назад

logo Mall Rouse