10:00 - 21:30 OPEN CLOSED
121D Lipnik Blvd. FIND ON MAP
Follow us

Този уебсайт е собственост на М.О. Русе EАД. М.О. Русе EАД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.
С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на М.О. Русе EАД с всички запазени права и законни последици. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на М.О. Русе EАД.

М.О. Русе EАД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

М.О. Русе EАД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. М.О. Русе EАД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.
Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

М.О. Русе EАД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.
Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - М.О. Русе EАД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

М.О. Русе EАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

logo Mall Rouse