Събития и новини

Mall Rousse ви предоставя изключителната възможност да спечелите пътуване за двама до град Верона, Италия! Само в седмицата на любовта от 04 до 14 февруари в Mall Rousse. Къде другаде!

Кампанията „Пътуване до Верона” се провежда от Mall Rousse в периода 04-14 февруари 2014 г. Всеки, закупил стоки и/или услуги на стойност 50 или повече лева с ДДС, в периода на кампанията, може да вземе участие в томболата за спечелване на пътуване за двама до град Верона, Италия.Трябва само да попълни талон за участие и да го пусне заедно с касовата бележка в урната на гише Информация.

Официалните правила на промоцията, може да прочетете по-долу и наwww.mallrousse.bg. Късмет!

 

ПРОМОЦИЯ „ПЪТУВАНЕ ДО ВЕРОНА" 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Пътуване до Верона” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43, етаж 2 („Организатор на Промоцията”). Участниците в Промоцията чрез попълването на талон за участие и пускането му в специално обозначена за целта урна се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им наwww.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват наwww.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д („Мол Русе”).

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира на 04 февруари 2014 г., в 10:00 часа, и приключва на 14 февруари 2014 г., в 17:00 часа. След края на срока на Промоцията (17:00 часа на 14 февруари 2014 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да получават талони за участие, нито да попълват и пускат такива в определените за Промоцията урни.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право на участие всяко физическо лице, навършило 18 години, което живее или временно пребивава на територията на Република България, с изключение на служителите на Организатора на Промоцията, рекламните агенции, свързани с Промоцията, собствениците, наематели и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе, както и членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4, наричано по-долу Участник, който следва да изпълни следните условия:

 1. Участието в Промоцията става чрез покупка, извършена в рамките на срока на Промоцията (от 10.00 часа на 04 февруари 2014 г. до 17:00 часа на 14 февруари 2014 г.), на минимална стойност 50 лв., с вкл. ДДС, в който и да е търговски обект в Мол Русе, и попълване и пускане на талон за участие съгласно настоящите Официални Правила.
 2. Талоните за участието в Промоцията са поставени край специално предназначените за Промоцията урни, разположени до централния вход на Мол Русе и пред ескалаторите до входа на хипермаркет Carrefour.
 3. Срещу една валидна касова бележка на минимална стойност 50 лв., с вкл. ДДС, Участникът има право да попълни и пусне само един талон за участие в Промоцията.
 4. Участието в Промоцията става чрез попълване на трите имена на лицето, телефонен номер и адрес на електронната поща (e-mail) в талона за участие.
 5. Към попълнения талон се прикрепва една валидна касовата бележка на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС, удостоверяваща извършена от Участника покупка от един търговски обект в Мол Русе в ден в рамките на срока на Промоцията.
 6. Валиден талон с прикрепената към него валидна касова бележка се пуска в една от специално предназначените за Промоцията урни, разположение до централния вход на Мол Русе и пред ескалаторите до входа на хипермаркет Carrefour.
 7. Не се допуска събиране на касови бележки от различни обекти или от различни дни.
 8. С една касова бележка се допуска само едно участие. Например, ако Участникът е направил покупка за 100 лева с една касова бележка, има право да участва с тази касова бележка само веднъж в Промоцията.
 9. Всеки Участник има право да участва в Промоцията с неограничен брой талони.
 10. Пускането на валиден талон за участие с прикрепена към него една валидна касова бележка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила в урната на Промоцията дава възможност на Участника да участва в томбола за наградата, предвидена в настоящите Официални Правила.
 11. Печелившият Участник се определя на случаен принцип, чрез томбола, в която се включват всички валидни талони с прикрепени към тях валидни касови бележки, пуснати до края на срока на Промоцията в урните на Промоцията.
 12. Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от Участник, осъществил покупка в Мол Русе съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени три имена, телефонен номер и електронна поща за връзка с Участника. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.
 13. Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка съгласно настоящите Официални Правила; и (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.
 14. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след теглене на наградата от Промоцията, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДА

Наградата в Промоцията е пътуване за спечелилия Участник и един негов пълнолетен придружител до град Верона, Италия, в периода 24 - 27 април 2013 г., което включва: самолетен билет за двама човека и три нощувки със закуски на бюфет в хотел, категория 3 звезди, за двама човека.

Всички други разходи (включително, но не само допълнителни пътни разходи до Букурещ и обратно, други пътни разходи, разходи за медицински и други застраховки, разходи за посещения на музеи, за храна, за хотел, за сувенири, други), непосочени изрично по-горе като включени в наградата, са изцяло за сметка на спечелилия Участник и придружаващото го лице.

Наградата се предоставя срещу представен документ за самоличност, само на спечелилия Участник в Промоцията, навършил 18 години към датата на протокола по т. 5 от Раздел 7.

Лицето, придружаващо спечелилия наградата Участник, трябва да отговаря на следните изисквания: физическо лице, навършило 18 години към датата на протокола по т. 5 от Раздел 7.

Спечелилият награда Участник няма право да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

В никакъв случай няма да се раздадат повече награди от количествата, определени в тези Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Печелившият Участник ще бъде определен на случаен принцип чрез томбола, измежду пуснатите в урните на Промоцията валидни талони за участие с прикрепени към тях валидни касови бележки.  
 2. Тегленето на томболата ще бъде проведено на 14 февруари 2014 г.
 3. Имената на спечелилия Участник ще бъдат публикувани на интернет страницата на Мол Русе (www.mallrousse.bg).
 4. Представител на Организатора на Промоцията ще се свърже със спечелилия Участник по телефона или електронната поща, посочени в талона за участие, за да го уведоми как да получи наградата си. В случай че представителя на Организатора на Промоцията не успее да се свърже със спечелилия Участник, последният се счита за уведомен за спечелената от него награда от момента на публикуване на имената му в интернет страницата на Mall Rousse (www.mallrousse.bg), в който случай спечелил Участник следва да се свърже с Организатора на Промоцията във възможно най-кратък срок след публикуване на имената му на интернет страницата на Мол Русе (www.mallrousse.bg). За контакт с Организатора на Промоцията: тел. 082/845034; имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , адрес: Търговско-развлекателен център Mall Rousse, град Русе, бул. „Липник” № 121-Д.
 5. Спечелилият Участник следва да се яви лично най-късно до 18.00 часа на 24 февруари 2014 г., в Мол Русе, град Русе, бул. „Липник” № 121-Д., за оформянето на документацията във връзка с получаване на наградата. Необходимите лични данни на спечелилия Участник и посоченото от него придружаващото го лице се предоставят от спечелилия Участник, чрез попълване и подписване на протокол от представител на Организатора на Промоцията и от спечелилия Участник.
 6. Право да получи съответната награда има лицето, чиито три имена са посочени на талона за участие. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е взело фактическо участие в Промоцията е това, чието име е посочено в талона за участие; при разминаване между двете лица, наградата се дава на лицето, чието име е посочено в талона за участие.
 7. За да получи наградата си, спечелилият Участник трябва да попълни и подпише заедно с представител на Организатора на Промоцията приемо-предавателен протокол.
 8. Наградата ще бъде дадена само на Участник, чийто талон за участие е изтеглен като печеливш, като както талона, с който е участвал и който е изтеглен като печеливш, така и прикрепената към него касова бележка, трябва да са валидни.
 9. Лице, чийто талон или прикрепена към талона касова бележка са невалидни, няма право да участва в томболата за спечелване на наградата. 
 10. Ако се изтегли невалиден талон за участие или прикрепената към него касова бележка се окаже невалидна, талонът се обезсилва и обявява за непечеливш. Ако невалидността на талона на печеливш Участник или на прикрепената към талона касова бележка бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.
 11. Награда не се предоставя на отстранени от участие в Промоцията Участници.
 12. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник в томболата, чийто адрес на електронната поща (e-mail) и/или телефонен номер са неверни/невалидни.
 13. Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини независещи от Организатора на Промоцията (невалиден адрес на електронната поща (e-mail), невалиден/неверен телефонен номер, невъзможност да се установи контакт със спечелилия, други) или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен център Мол Русе до 18.00 часа на 24 февруари 2014 г. за оформянето на документацията във връзка с получаване на наградата или се яви и се откаже от правото да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред неявилите се за получаване на наградата Участници в Промоцията.
 14. Наградата ще бъде дадена само на Участник, чието участие в Промоцията е валидно. Валидно е всяко участие, извършено от Участник при точно спазване на настоящите Официални Правила.
 15. Наградата е лична и може да бъде използвана единствено от спечелилия награда Участник и посоченото от него придружаващото го лице. Организаторът на Промоцията не е длъжен да променя имената на спечелилия награда Участник и посоченото от него придружаващото го лице, посочени в протокола по т. 5 от настоящия Раздел 7.
 16. Придружаващо спечелил Участник лице може да бъде единствено физическо лице, отговарящо на условията, предвидени в настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще бъде дадена само на Участник, който има право да участват в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, като е извършил покупка, чийто талон за участие и прикрепена към него касова бележка са валидни, бил е обявен за печеливш по Официалните Правила на Промоцията (Раздел 7 от Официалните Правила), явил са се на мястото и в срока, посочен в Раздел 7 по-горе, и е предоставил валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта).

РАЗДЕЛ 9. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ ТАЛОНИ

Организаторът не носи отговорност за печатни грешки в талона, както и за грешки, допуснати при попълването на данните в талона.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ

След края на срока на Промоцията (17:00 часа на 14 февруари 2014 г.) Участниците няма да имат възможност да получават талони срещу покупка на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС, и да пускат попълнените талони за участие в Промоцията.

Организаторът на Промоцията не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията (21.30 часа на 14 февруари 2014 г.), нито за претенции за получаване на награда, предявени след изтичането на предвидения в настоящите Официални Правила срок за получаване на наградата (Раздел 7 от Официалните Правила) или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник.

Организаторът не носи отговорност в случай, че информацията, попълнена в талона, от Участник е непълна или невярна или подвеждаща; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът не носи отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума е нечетлива.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградата, както и за спорове за собственост върху талоните за участие, печелившия талон, касовите бележки и/или наградата.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата.

Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участник, който е спечелил наградата и е поискал съгласно настоящите Официални Правила тя да му бъде предоставена.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 12. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след 17:00 часа на 14 февруари 2014 г.), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

 

РАЗДЕЛ 13. 

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни  доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това. Участниците носят отговорност за осигуряване получаването на горните съгласия за предоставяне, обработване и публично разгласяване на лични данни (включително снимки) от страна на трето лице, чиито лични данни Участник предоставят във връзка с Промоцията, както и в случай на получаване на награда, неговите имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Страница 95 от 103