Събития и новини

 

ПРОМОЦИЯ „FRESH SUMMER” НА MALLROUSSE

Официални Правила на Промоцията

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Fresh Summer” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адресна управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез показване през срока на Промоцията на касова бележка на Фреш бара (в рамките на работното време на Фреш бара), находящ се на партерния етаж в търговско-развлекателен комплекс MallRousse, гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse („МолРусе), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 12:00 часа на 27.07.2018 г. и приключва в 19:00 часа на 29.07.2018 г.След края на срока на Промоцията (19:00 часа на 29.07.2018 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията, като срещу представени от тях касови бележки няма да им бъдат предоставяни скреч-карти, нито фрешове.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 16 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.              В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията е направило покупка на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, от участващ в Промоцията търговски обект в Мол Русе, разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).

2.              Участващи в Промоцията търговски обекти: В Промоцията участват всички търговски обекти в Мол Русе, с изключение на супермаркет EDEA и бюро за обмяна на валута Change United. В допълнение към предходното, физическите лица имат право да се включат в Промоцията с покупки на стоки от търговските обекти A1, Networx, Теленор и Виваком, но нямат право да участват в Промоцията с касови бележки, удостоверяващи заплатени сметки и/или услуги в изброените търговски обекти.

3.              За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице следва да направи покупка съгласно настоящите Официални Правила от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Мол Русе, през срока на Промоцията, на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС.Не се допуска се събиране настойността на извършените покупки от различни търговски обекти или от един и същ търговски обект, но от различни дни през срока на Промоцията.

4.              С една валидна касова бележка на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка от един участващ в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, физическото лице, осъществило покупката, има право да участва само веднъж в Промоцията (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 80 лева, с вкл. ДДС, дава право само на едно участие в Промоцията).

5.              Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

6.              С показването през срока на Промоцията на Фреш бара (в рамките на работното време на Фреш бара: на 27.07.2018 г. – от 12:00 часа до 19:00 часа; и на 28.07.2018 г. и на 29.07.2018 г. - от 11:00 часа до 19:00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, на една валидна касова бележка на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка от един участващ в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила, и, ако към този момента спрямо него са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, има право да получи един фреш и една скреч-карта от Фреш бара (в рамките на работното време на Фреш бара: на 27.07.2018 г. – от 12:00 часа до 19:00 часа; и на 28.07.2018 г. и на 29.07.2018 г. - от 11:00 часа до 19:00 часа).

7.              Върху представената касова бележка се поставя печат на Организатора на Промоцията и касовата бележка се връща на Участника.

8.              Касовата бележка, с която Участник участва в Промоцията, следва да се пази от Участника до приключване на Промоцията и да се представи при поискване.

9.              След получаване на скреч-картата Участникът следва незабавно да провери дали печели награда, в противен случай участието му ще бъде анулирано и дори скреч-картата да се окаже печеливша, наградата няма да му бъде предоставена.

10.          Печелившите Участници от скреч-картите ще бъдат определени чрез изтриване на покритието на скреч-картата под надписа „Изтрий тук”.

11.          Скреч-картите могат да бъдат печеливши и непечеливши. На печелившите скреч-карти, след изтриване на покритието на скреч-картата, под надписа „Изтрий тук” е посочена спечелената от Участника награда. На непечелившите скреч-карти, след изтриване на покритието на скреч-картата, под надписа „Изтрий тук” е изписан текстът „Опитай пак”.

12.          Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша, от представителя на Организатора на Промоцията, на Фреш бара (в рамките на работното време на Фреш бара: на 27.07.2018 г. – от 12:00 часа до 19:00 часа; и на 28.07.2018 г. и на 29.07.2018 г. - от 11:00 часа до 19:00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, в противен случай губи правото да получи наградата. При предоставяне на наградата, представителят на Организатора на Промоцията задържа печелившата скреч-карта.

13.          Валидни скреч-карти са карти: (i) които не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (ii) чиято цялост не е нарушена; и (iii) са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение. В допълнение, за валидни се считат само скреч-карти, получени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

14.          Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.

15.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са както следва:

I.                   По 1 брой фреш от пъпеш/диня (според наличността към момента на предоставяне на наградата) от 200 мл., за всеки Участник в Промоцията.

II.                   Награди от скреч-картите:

 •                     40 броя парични ваучери, всеки един на стойност 20 лева, валидни до 15 септември 2018 г., в участващите в Промоцията търговски обекти в Мол Русе (с изключение на кината Синема сити, Синема кафе, бюрото за обмяна на валута Change United, магазин New Yorker, магазин H&M, магазин CCC shoes & bags, супермаркет EDEA);
 •                     5 броя детски надуваем пояс Ананас;
 •                     3 броя детски голям надуваем пояс Гума Giant TIRE;
 •                     3 броя детски голям надуваем пояс с дръжки Stargaze;
 •                     4 броя детски надуваем пояс Донът;
 •                     2 броя детски голям надуваем пояс с дръжки Transparent;
 •                     1 брой надуваем дюшек Fashion;
 •                     2 броя комплект маска и шнорхел Adventurer;
 •                     2 броя детски надуваем пояс Захарен Донът;
 •                     2 броя детски надуваем пояс Шоколадов Донът;
 •                     1 брой надуваем дюшек (шезлонг) King Kool;
 •                     3 броя надуваем ергономичен фотьойл с табуретка;
 •                     2 броя Маска за плуване Surf Rider;
 •                     1 брой надуваем шезлонг Sit 'N Float;
 •                     4 броя надуваемо водно фризби Toss'n Spin Discs;
 •                     2 броя детски надуваем пояс с дръжки Hi-Gloss;
 •                     1 брой комплект маска и шнорхел Surf Rider;
 •                     1 брой надуваем дюшек с чашки 18-Pocket Suntanner;
 •                     3 броя очила за плуване Splash;
 •                     1 брой надуваемо фламинго;
 •                     1 брой Надуваем джет;
 •                     1 брой надуваем сладолед диня;
 •                     1 брой надуваем дюшек Резен Киви;
 •                     1 брой надуваем лебед;
 •                     1 брой надуваем остров Диня;
 •                     1 брой надуваем остров Емотиконка с очила; и
 •                     1 брой надуваем дюшек Berry Pink Splash.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Участник, спечелил предметна награда, има право да получи единствено конкретен артикул, предварително определен за настоящата Промоция. За избягване на съмнения, конкретната марка, материя, размер, цвят и други специфични характеристики на наградите са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули в рамките на посочения в списъка с награди вид.

Паричният ваучер дава право на приносителя му да получи от всеки един от участващите в Промоцията, търговски обекти в Мол Русе (с изключение на: кината Синема сити, Синема кафе, бюрото за обмяна на валута Change United, магазин New Yorker, магазин H&M, магазин CCC shoes & bags, супермаркет EDEA, където паричните ваучери, предоставяни от Мол Русе, няма да бъдат приемани), без заплащане, стока или услуга по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект, като при избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността на паричния ваучер, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на паричния ваучер доплаща разликата в търговския обект.

Ако паричен ваучер не бъде използван от спечелилия Участник до изтичане на срока му на валидност, спечелилият Участник губи правата си по ваучера, като търговските обекти в Мол Русе не са длъжни да предоставят стоки или услуги срещу паричния ваучер.

Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша, от представител на Организатора на Промоцията, на Фреш бара (в рамките на работното време на Фреш бара: на 27.07.2018 г. – от 12:00 часа до 19:00 часа; и на 28.07.2018 г. и на 29.07.2018 г. - от 11:00 часа до 19:00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, в противен случай губи правото да получи наградата.

Наградите ще бъдат връчвани директно от представителя на Организатора на Промоцията на Фреш бара.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред спечелил Участник, които не е проверил дали получената от него скреч-карта е печеливша веднага, след нейното получаване, и/или който не е поискал получаване на наградата незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша. Наградите се предоставят срещу представяне на самата печеливша скреч-карта, на приносителя на скреч-картата, от представител на Организатора на Промоцията на Фреш бара (в рамките на работното време на Фреш бара: на 27.07.2018 г. – от 12:00 часа до 19:00 часа; и на 28.07.2018 г. и на 29.07.2018 г. - от 11:00 часа до 19:00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе. Печелившите скреч-карти се задържат от Организатора на Промоцията.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

За получаването на наградите: паричен ваучер, надуваем ергономичен фотьойл с табуретка, надуваем остров Диня и надуваем остров Емотиконка с очила, спечелилите Участници следва да попълнят и подпишат служебна бележка и декларация-съгласие за обработване на личните им данни от Организатора на Промоцията.

С подписването на служебната бележка спечелилият Участник се счита уведомен от Организатора на Промоцията за следното:

 1. На основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, т. 21 и чл. 35 от ЗДДФЛ спечелените от настоящата Промоция награди: паричен ваучер, надуваем ергономичен фотьойл с табуретка, надуваем остров Диня и надуваем остров Емотиконка с очила,представляват облагаем доход за спечелилия Участник;
 2. Този доход се равнява на паричната равностойност на спечеления ваучер и се облага с 10% (десет процента) данък върху брутната стойност на спечеленото;
 3. Заплащането на дължимия данък от спечелилия награда от настоящата Промоция Участник ще бъде за сметка на Организатора на Промоцията;
 4. Спечелилият Участник е длъжен да декларира спечелената от него награда в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2019 г.;
 5. Във връзка с предходната точка Организаторът на Промоцията издава на спечелилия участник служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (във връзка с чл.45, ал. 7 от ЗДДФЛ) в момента на връчване на наградата.

За попълването наслужебната бележка спечелилият Участник следва да предостави лични данни. Във връзка с предоставяните от Участника лични данни, Участникът следва да попълни и подпише и декларация-съгласие за обработване на личните му данни от Организатора на Промоцията.

С попълването и подписването на служебната бележка:

a.       Участникът се съгласява попълнените в служебната бележка лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411) съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба за целите на участието на Участника в Промоцията, за целите на издаването на служебната бележка и за целите на изпълнението на поетия от „М.О. РУСЕ” ЕАД с настоящите Официални Правила ангажимент за заплащане на дължимия данък за получената от Участника награда;

b.       Участникът потвърждава, че съгласието е дадено свободно, информирано и доброволно, като необходимо условие за получаването на наградата от Промоцията;

c.       Участникът потвърждава, че е запознат с: Официалните Правила на Промоцията; целта и средствата на обработка на предоставените лични данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото му да оттегля съгласието си по всяко време; правото му да поиска личните данни да бъдат изтрити при оттеглянето на съгласието; правото на жалба до надзорен орган;

d.       Участникът потвърждава, че съзнава, че оттеглянето на съгласието му по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на първоначално даденото съгласие.

Попълването и подписването на служебната бележка и на декларацията-съгласие за обработване на личните данни е условие за предоставянето на спечелената награда. В случай, че спечелилият Участник откаже попълването и подписването наслужебната бележка и/или на декларацията-съгласие за обработване на личните данни и/или оттегли даденото съгласие за обработване на личните данни, Участникът ще загуби правото да получи наградата и същата няма да му бъде предоставена, а ако вече е била предоставена – Участникът следва да възстанови на Организатора на Промоцията левовата й равностойност и заплатения от Организатора на Промоцията данък.

Спечелилият награда Участник няма право да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Скреч-карти и фрешове ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила) и в рамките на срока на Промоцията са представили на Фреш бара в Мол Русе валидна касова бележка, удостоверяваща направената покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, и са поискали предоставянето на скреч-карта и/или фреш.

Награди от скреч-картите ще се предоставят срещу валидни печеливши скреч-карти единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила), са представили на Фреш бара в Мол Русе валидна касова бележка, удостоверяваща направената покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, са поискали предоставянето на скреч-карта, които незабавно след получаване на скреч-картата са проверили дали същата е печеливша, незабавно са поискали наградата си на Фреш бара в Мол Русе и са попълнили и подписали служебната бележка и декларацията-съгласие за обработване на личните данни.

Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или скреч-карта и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност, както и да възстанови заплатения от Организатора на Промоцията данък за предоставената награда.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи касова бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът не носи отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума е нечетлива.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни скреч-карти.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награди, предявени в нарушение на настоящите Официални Правила, включително, но не само, претенции за получаване на награди срещу валидни печеливши скреч-карти, които не са били предявени незабавно след установяване, че скреч-картата е печеливша, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Търговските обекти в Мол Русе не са длъжни да предоставят стоки или услуги срещу паричен ваучер на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качествата и характеристиките на предметните наградите, нито за качествата и характеристиките на стоките и услугите, получени от спечелил Участник срещу паричните ваучери.

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки, скреч-картите или наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето-приносител на печеливша валидна скреч-карта е това, което е осъществило покупката и/или е изтеглило печелившата скреч-карта; до доказване на противното, лицето-приносител на скреч-картата се счита за лицето, осъществило покупката и изтеглило печелившата скреч-карта.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участник, който е спечелил наградата и е поискал съгласно настоящите Официални Правила тя да му бъде предоставена.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

 

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл.117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължат заплащане за това.

Вторник, 24 Юли 2018

 

Mall Rousse обявява код свежест! 

 

От 27 до 29 юли ще ви заредим с много лятно настроение. Всяка покупка на стойност над 30 лв. в посочения период ви носи безплатна напитка и скреч карта, с която можете да спечелите една от специалните ни награди.

 

Включете се във FRESH SUMMER като покажете касова бележка на стойност минимум 30 лв. за покупка в периода 27 - 29 юли на бюро Информация.

 

Очакваме Ви с лятно настроение, много награди и студени фрешове!

Понеделник, 16 Юли 2018

 

Грабни приятелките и се пригответе да пеете и танцувате в компанията на героите от горещата лятна комедия „Mamma Mia! Отново заедно!”

 

17 юли, Лейдис найт,  само в Cinema City.

Побързайте, местата са ограничени!  За билети: www.cinemacity.bg/ladies-night

Страница 10 от 107