Събития и новини

Благодарим на многобройните участници от томболата за Свети Валентин организирана от Mall Rousse! С радост искаме да споделим името на късметлията, който си спечели екскурзия за двама до Париж: това е Мирослав Петьов Иванов.

 

Честито пътешествие!

 

Петък, 03 Февруари 2017

Свети Валентин 2017 в Mall Rousse

Любимият търговски център на русенци подарява екскурзия до Париж – града на любовта, виното и поезията

 

 

В месеца на любовта и страстите тази година главният акцент за посетителите на Mall Rousse е „Дестинация Париж“. По случай Свети Валентин, търговският център е подготвил специална томбола за всички посетители, пазарували на минимална стойност 50 лева на един касов бон в периода 03 – 14 февруари 2017 г. Двойка късметлии ще имат възможността да спечелят тридневна екскурзия до Париж – градът на любовта и мечтите, кулинарното изкуство и архитектурните постижения.

В дните между 10 – 14 февруари Mall Rousse празнува любовта! На ниво партер в търговския център между 11:00 и 20:00 часа романтичен френски кът ще бъде на разположение на всички празнуващи любовта, които ще имат възможността да се потопят в обстановката на Париж, да се снимат заедно с любим човек и да дегустират хубаво вино. На място ги очакват още много изненади, които да направят празника им незабравим.

В допълнение към френския кът, посетителите на Mall Rousse ще могат да се насладят и на фотоизложбата „Изгубени в превода“. Фотосите са дело на млад български автор, който през обектива си е пресъздал атмосферата на Париж – столицата на любовта.

На самия Ден на влюбените ще участват и доброволци от местната структура на Българския Младежки Червен Кръст, Фондация „Център Динамика“ и РЗИ – Русе. В часовете между 16:00 и 18:00 часа, във връзка с традиционната Антиспин кампания, ще бъдат проведени редица информативни инициативи и творчески ателиета за деца и възрастни, съчетани с възможността за безплатно и анонимно изследване за вируса на ХИВ/СПИН в мобилния кабинет на  КАБКИС – Русе на ниво партер в търговския център.

Отпразнувайте Деня на влюбените в Mall Rousse, къде другаде!

ПРОМОЦИЯ „ПЪТУВАНЕ ДО ПАРИЖ” НА MALL ROUSSE
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „Пътуване до Париж” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез показване на касова бележка на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото  –  всеки ден, от 10:00 часа до 20:00 часа), находящо се на партерния етаж  в търговско-развлекателен комплекс MallRousse, находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, срещу централния вход. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse („Мол Русе), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 10:00 часа на 03.02.2017 г. и приключва в 20:00 часа на 14.02.2017 г. След края на срока на Промоцията (20:00 часа на 14.02.2017 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията, като срещу представени от тях касови бележки няма да получават талони за участие в Промоцията, а вече попълнени талони няма да бъдат приемани на бюро „Информация” на Мол Русе и няма да бъдат включвани в томбола за печелене на награда.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

11.              В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което в срока на Промоцията е направило покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална стойност 50 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, от участващ в Промоцията търговски обект в Мол Русе, разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).

12.              Участващи в Промоцията търговски обекти: в Промоцията участват всички търговски обекти в Мол Русе.

13.              За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4, следва да направи покупка от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Мол Русе през срока на Промоцията на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС.Не се допуска се кумулиране (събиране) на стойността на извършени покупки.

14.              Физическото лице, осъществило покупката, има право да участва в Промоцията с една валидна касова бележка на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Мол Русе през срока на Промоцията, като срещу една валидна касова бележка на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС, има право да получи само 1 (един) талон за участие в Промоцията (например: валидна касова бележка от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Мол Русе, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 130 лева, с вкл. ДДС, дава право само на 1 талон за участие в Промоцията).

15.              Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

16.              С показването на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото и през срока на Промоцията), находящо се на партерния етаж на Мол Русе, на една валидна касова бележка на минимална стойност 50 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Мол Русе през срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила и има право да получи един талон за участие в Промоцията. Върху касовата бележка се поставя печат „участвал” и касовата бележка се връща на клиента.

17.              В талона за участие в Промоцията физическото лице попълва своите три имена, електронна поща и телефонен номер.

18.              След като Участникът попълни талона за участие, Участникът има право да пусне талона в урната на Промоцията.

19.              Урната на Промоцията е разположена на бюро „Информация” на партерния етаж на Мол Русе и в нея има право да пусне попълнен талон за участие единствено лице, представило през срока на Промоцията на бюро „Информация” валидна касова бележка, отговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила.

110.          Участникът собственоръчно пуска попълнения талон в урна на Промоцията, с което се включва в томбола за теглене на наградата от Промоцията.

111.          Печелившите Участници се определят на случаен принцип, чрез томбола. Томболата ще бъде проведена на 15 февруари 2017 г., в присъствието на нотариус. В томболата ще бъдат включени единствено валидните талони, пуснати в урната на Промоцията през срока на Промоцията.

112.          Подпечатаните касови бележки, с които Участник участва в Промоцията, следва да се пазят от Участника до приключване на Промоцията и да се представят при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията.

113.          Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила и което е осъществило покупка в Мол Русе съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени три имена, електронна поща, телефонен номер на Участника. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

114.          Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.

115.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградата в Промоцията е пътуване за спечелилия Участник и един негов придружител до град Париж, Франция. Наградата включва:

  • самолетен билет (полет Букурещ-Париж-Букурещ с редовна авиокомпания) за двама човека;
  • две нощувки със закуски в хотел, категория 3 или повече звезди, за двама човека; и
  • медицинска застраховка при пътуване за двама човека.

Всички други разходи (включително, но не само допълнителни пътни разходи до Букурещ и обратно, други транспортни разходи, разходи за други застраховки, разходи за посещения на музеи, за храна, за хотел, за сувенири, други), непосочени изрично по-горе като включени в наградата, са изцяло за сметка на спечелилия Участник и придружаващото го лице.

Организаторът на Промоцията ще предложи на спечелилия Участник 2 (две) начални дати за осъществяване на пътуването (в рамките на периода 01 април 2017 г. - 31 май 2017 г.), между които Участникът има право и следва да избере в указан от Организатора на Промоцията разумен срок. Ако Участникът не направи избор за конкретната начална дата на пътуването измежду предложените от Организатора на Промоцията дати в указания от Организатора на Промоцията срок, Участникът губи право да получи наградата, като нито Организаторът на Промоцията, нито туристическата агенция, организираща пътуването, нито превозвачът и хотелът за настаняване са длъжни да предоставят услугите, включени в наградата.

Наградата се предоставя срещу представен валиден документ за самоличност, само на спечелилия Участник в Промоцията.

Ползването на наградата от спечелилия Участник и придружаващото го лице следва и може да стане единствено при съобразяване с изискванията на приложимото законодателство относно личните документи, граничния режим, напускането на България и пребиваването във Франция, както и при спазване указанията, изискванията и инструкциите на туристическата агенция, организираща пътуването, на превозвача и на хотела за настаняване. Спечелилият Участник и придружаващото го лице единствени носят отговорност за спазването на нормативните и всякакви други изисквания при реализирането на наградата.

Имената на спечелилия Участник ще бъдат обявени от Организатора на Промоцията на 16 февруари 2017 г., на интернет страницата на Организатора на Промоцията (www.mallrousse.bg). Представител на Организатора на Промоцията ще изпрати уведомление на електронната поща, посочена в талона за участие. В случай че представителите на Организатора на Промоцията не успеят да се свържат със спечелилия Участник, последният се счита за уведомен за спечелената от него награда от датата на публикуване на имената му на интернет страницата на Организатора на Промоцията (www.mallrousse.bg).

Спечелилият Участници следва да се яви лично в срок до 10 (десет) дни, считано от датата на публикуване на имената му на интернет страницата на Организатора на Промоцията (www.mallrousse.bg), в сградата на Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, за получаване на наградата си от Организатора на Промоцията. Награда, потърсена след този срок, няма да бъде предоставяна.

Право да получи съответната награда има лицето, чиито три имена са посочени на талона за участие. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е взело фактическо участие в Промоцията, е това, чието име е посочено в талона за участие.

При получаване на наградата спечелилият Участник следва да представи валидна лична карта или паспорт за доказване на самоличността си и да подпише приемо-предавателен протокол. Необходимите лични данни на спечелилия Участник и посоченото от него придружаващо го лице се предоставят от спечелилия Участник, чрез попълване и подписване на протокол от представител на Организатора на Промоцията и от спечелилия Участник.

Ако бъде изтеглен невалиден талон за участие, талонът се обезсилва и обявява за непечеливш. Ако невалидността на талона на спечелилия Участник или участието на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо печеливш Участник, чийто адрес на електронната поща и/или телефон, посочени в талона, са грешни или невалидни.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невалиден или грешен адрес на електронната поща, невалиден или грешен телефонен номер, невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила или неспазване на предвидените в тях срокове, други) или спечелилият Участник не се яви лично в Търговско-развлекателен център Мол Русе в срока и съгласно изискванията, определени в този Раздел, за получаване на наградата или се яви, но се откаже от правото да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред неявилите се за получаване на наградата Участници в Промоцията.

Наградата е лична и може да бъде използвана единствено от спечелилия награда Участник и посоченото от него придружаващо го лице. Организаторът на Промоцията не е длъжен да променя имената на спечелилия награда Участник и посоченото от него придружаващо го лице. Спечелилият награда Участник и придружаващото го лице нямат право да прехвърлят, заменят или да предоставят (възмездно или безвъзмездно) наградата на трети лица.

Награда се предоставя единствено на лице, отговарящо на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвало в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Талони ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила) и през срока на Промоцията са представили на бюро „Информация” в Мол Русе валидна касова бележка, удостоверяваща направена покупка съгласно настоящите Официални Правила, и са поискали предоставянето на талон за участие в Промоцията.

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, като е извършил покупка, чийто талон за участие е валиден, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на мястото и в сроковете, посочени в Раздел 6 по-горе, и е предоставил валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта).

Наградата ще бъде дадена само и единствено срещу представяне на касовата бележка, с която Участникът е взел участие в Промоцията (с печат върху нея „Участвал”).

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, чиято валидна касова бележка е на стойност минимум 50 лева, с вкл. ДДС, и чието участие отговаря на изискванията на настоящите Официални Правила.

Лице, което е представило невалидна касова бележка, няма право да участва в Промоцията за спечелване на наградите.

Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или талон и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и/или консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи касова бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума е нечетлива.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни талони, нито в случай, че информацията, попълнена в талона от Участник е непълна или невярна или подвеждаща.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията (20:00 часа на 14.02.2017 г.), нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките и услугите, получени от спечелил Участник, при ползване на наградата.  

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки, талоните или наградата. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали, по какъв начин и при какви условия печелившият Участник и придружаващото го лице ще реализират наградата.

Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след  20:00 часа на 14.02.2017 г.), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни  доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие Организаторът на Промоцията да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това. Участниците носят отговорност за осигуряване получаването на горните съгласия за предоставяне, обработване и публично разгласяване на лични данни (включително снимки) от страна на трето лице, чиито лични данни Участник предоставят във връзка с Промоцията, както и в случай на получаване на награда, имена, снимка или други лични данни на това трето лице да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Страница 9 от 94