Събития и новини

ПРОМОЦИЯ „ЗАЩОТО ИСТОРИЯТА Е ВАЖНА!”НА MALL ROUSSE

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „ЗАЩОТО ИСТОРИЯТА Е ВАЖНА!” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). С публикуването на отговор като коментар под публикацията с въпроса на Промоцията на интернет страницата www.facebook.com/MallRousse участниците в Промоциятасе съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на някоя от следните интернет страници – www.facebook.com/MallRousse или www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.facebook.com/MallRousse или на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.facebook.com/MallRousse и на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на Фейсбук страницата на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse, находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д(„Мол Русе), www.facebook.com/MallRousse.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 12.00 часа на 03 март 2019 г. и приключва в 23.59 часа на 05 март 2019 г.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на включването си в Промоцията е навършило 18 години, с изключение на: служителите на Организатора на Промоцията и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

В допълнение към горните условия, в Промоцията има право да участва единствено физическо лице, чиито име и фамилия (или техните производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Промоцията внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) са посочени като Фейсбук име във Фейсбук профила, с който лицето се включва в Промоцията. За избягване на съмнения, лице, което не може да бъде идентифицирано по име и фамилия (включително чрез техни производни, словоформи или съкращения, които по преценка на Организатора на Промоцията внасят достатъчна яснота за идентификация на лицето) чрез името на Фейсбук профила, с който е взело участие в Промоцията, няма право да участва в Промоцията, а публикуваните от такива Фейсбук профили коментари ще бъдат изтривани.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.              През срока на Промоцията на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) ще бъде публикувана 1 (една) публикация, включваща въпрос, касаещ българската история („Публикацията“).

2.              За да участва в Промоцията, дадено физическо лице („Участник”) следва в срока на Промоцията да публикува своя отговор на поставения в Публикацията въпрос като коментар под Публикациите.

3.              Участниците имат право да публикуват еднократно своя отговор като коментар под Публикацията.

4.              Коментарът под Публикацията следва да бъде публикуван единствено от личния Фейсбук профил на Участника.

5.              С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник поема задължение да публикува като коментар под Публикацията само и единствено своя отговор. Организаторът на Промоцията не е длъжен да проверява и не носи отговорност, ако публикуваният на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) коментар под Публикацията е публикуван без знанието и съгласието на собственика на Фейсбук профила. Отговорност за тези действия носи единствено физическото лице, публикувало коментар под Публикацията.

6.              Съдържанието на публикуваните от Участниците коментари не трябва да противоречи или нарушава законова разпоредба, правила на социалната мрежа Фейсбук или права на трето лице, добрите нрави или морала, нито да бъде възприемано от Организатора на Промоцията или от което и да било трето лице като обидно, вредно или провокационно. Коментарът не трябва да има негативен ефект върху търговско-развлекателен център Мол Русе, неговите собственици, наематели или посетителите. В случай, че бъде публикуван коментар в нарушение на настоящите Официални Правила, този коментар ще бъде изтриван.

7.              Промоцията ще приключи с томбола, чрез която на случаен принцип ще бъдат определени 15 (петнадесет) печеливши Участника.

8.              В томболата ще вземат участие единствено коментарите, даващи правилен отговор на поставения в Публикацията въпрос и отговарящи на изискванията на настоящите Официални Правила. Коментари, публикувани от 0.00 часа на 06.03.2019 г. нататък няма да бъдат включвани в томболата на Промоцията. Томболата ще бъде проведена на 06.03.2019 г. В деня на провеждане на томболата (06.03.2019 г.) на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) ще бъдат обявени инициалите на Фейсбук профилите на спечелилите Участници. Спечелилите Участници се считат за уведомени за спечелените от тях награди от датата на публикуване на инициалите на Фейсбук профилите им на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse).

9.              Всяко лице, изтеглено като печеливш Участник от Промоцията, ще получи лично съобщение на Фейсбук профила, от който е изпратен печелившия отговор. След като е получил съобщението, Участникът следва да се яви лично в търговски център Мол Русе до 05 април 2019 г., включително, за получаване на наградата си, като покаже полученото съобщение от официалната Фейсбук страница на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse). Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.

10.          С включването си в настоящата Промоция, всеки Участник декларира, че е наясно, че:

    1. има право и следва да публикува под Публикация единствено и само своя личен коментар;
    2. с публикуването на коментар под Публикация Участникът дава съгласието си личните му данни от Фейсбук профила (име на Фейсбук профила и профилна снимка), да бъдат публикувани в публичното пространство и обработени от Организатора на Промоцията или действащи по негова поръчка лица;
    3. публикуването на лични данни и/или снимка на трето лице на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse) би било в нарушение на настоящите Официални Правила и ще доведе до анулиране на Участника, публикувал чуждите лични данни и/или снимка;
    4. Участниците в Промоцията следва да съблюдават и носят цялата отговорност за спазване на настоящите Официални Правила и на правилата за ползване на социалната мрежа Фейсбук;
    5. Участник, публикувал лични данни и/или снимка на трето лице на Фейсбук страницата на Мол Русе (www.facebook.com/MallRousse), носи единствен цялата отговорност спрямо това трето лице и спрямо Организатора на Промоцията за публикуването, обработката и разгласяването на личните данни на това трето лице без неговото съгласие.

11.          Организаторът на Промоцията не поема ангажимент да проверява дали лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван коментар под Публикацията, е лицето, което е публикувало коментара, нито за осигуряване на съгласието на лицето, чийто коментар е публикуван, в случай, че то е различно от лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, от който е публикуван коментара. Участниците единствени отговарят и имат задължението да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилата снимка; (ii) лицето, публикувало коментар под снимката от публикацията на Промоцията; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

12.          Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участника, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предостави и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

13.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по своя преценка да изтрива публикувани от Участници коментари и/или снимки, когато счита, че същите са публикувани в нарушение на настоящите Официални Правила или ако по своя преценка реши, че съдържанието им противоречи или нарушава законова разпоредба или права на трето лице, добрите нрави или морала, или може да бъде възприето като обидно, вредно или провокационно, или може да има съществен неблагоприятен ефект върху Организатора на Промоцията, върху Мол Русе, върху търговски обект в Мол Русе или върху посетителите на Мол Русе, като не носи отговорност спрямо Участниците и всички други трети лица за изтриването на снимките, както и за дисквалифицирането (отстраняването от участие в Промоцията) по своя преценка на Участници, нарушаващи или нарушили Официалните Правила.

14.          Един Участник има право да спечели само една награда от Промоцията.

15.          Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.

16.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ                                                                                                                       

Наградите в Промоцията са 15 (петнадесет) броя ваучери, всеки един на стойност 20 (двадесет) лева (с ДДС), за пазаруване в търговския обект на Сиела в Мол Русе, предоставени от Организатора на Промоцията.

Ваучерите следва да бъдат използвани съгласно правилата на приложимото законодателство и изискванията на Сиела.

Ваучерът дава право на приносителя му да получи от търговския обект на Сиела в Мол Русе стока по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект, като при избор на стока на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на ваучера доплаща разликата в търговския обект. При използването на ваучера стойността на избраната от спечелилия Участник стока или услуга се заплаща чрез ваучера.

Право да получи съответната награда има лицето, което от личния си Фейсбук профил е публикувало своя личен коментар под Публикацията на Промоцията и същият коментар е обявен за печеливш съгласно настоящите Официални Правила. Трябва да има пълна идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

Спечелилият Участник, явил се да получи наградата, следва да докаже по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.

При получаване на наградата спечелилите Участници следва да представят валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта)и да подпишат приемо-предавателни протоколи. За  попълването на приемо-предавателните протоколи Участниците трябва да предоставят трите си имена.

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

В случай че Участник не се яви в срок и съгласно условията на Официалните Правила за получаване на наградата или ако откаже да я получи, спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената от него награда.

Ако участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен център Мол Русе в сроковете и съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, за получаване на наградата, или се яви, но откаже да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, предоставил е валиден документ за самоличност, подписал е приемо-предавателен протокол и е доказал по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

Участник, който е участвал в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

 

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо лицата, които са се явили в Мол Русе за получаване на награди, но които не успеят да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, регистрирало и ползващо Фейсбук профила, публикувал спечелилия коментар; (ii) лицето, публикувало коментара; и (iii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Търговският обект на Сиелане е длъжен да предоставят стоки на спечелили Участници, предявили претенциите си след изтичането на срока на валидност на ваучерите.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките, получени от спечелил Участник срещу представен ваучер.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).

 

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава доброволно достъп на Организатора на Промоцията и на лицата, действащи по негова поръчка, до личните данни, посочени във Фейсбук профила на Участника, съгласно зададените от Участника настройки на личния си Фейсбук профил. Организаторът на Промоцията, съответно лицата, действащи по негова поръчка, ще обработват въпросните лични данни на Участниците само доколкото това е необходимо с цел провеждане на Промоцията в съответствие с настоящите Официални Правила. С включването си в Промоцията, Участникът дава съгласието си за обработването на личните му данни, посочени във Фейсбук профила на Участника, за целите на провеждането на Промоцията, идентификация и проверка на самоличността на Участника, уведомяването му в случай, че спечели награда и предоставяне на наградата. Ако реши да предостави достъп до Фейсбук профила си и до личните данни, посочени в него, Участникът го прави свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751) и „Вива Вижън“ ЕООД (ЕИК 175072616), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

В допълнение към горното, Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (три имена) единствено на Участници, спечелили награди, с цел попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че ако спечелят награда и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (три имена) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, спечелилите Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411),„РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751) и „Вива Вижън“ ЕООД (ЕИК 175072616), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните им данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Мартин Къснеделчев, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).

Личните данни на Участниците, посочени във Фейсбук профила на Участника, ще бъдат обработвани до приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок.

Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) година от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Мартин Къснеделчев, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

 

РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Петък, 01 Март 2019

ПРОМОЦИЯ „8 МАРТ ЗА НЕЯ” НА MALLROUSSE

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „8 МАРТ ЗА НЕЯ” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адресна управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез показване през срока на Промоцията на касова бележка на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда), находящ се на партерния етаж в търговско-развлекателен комплекс MallRousse, гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse („МолРусе), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

 

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 12.00 часа на 06 март 2019 г. и приключва в 20.00 часа на 08 март 2019 г.

Промоцията може да бъде прекратена и преди 20.00 часа на 08 март 2019 г. в случай на изчерпване на осигурените за Промоцията награди. При прекратяване на Промоцията поради изчерпване на осигурените за Промоцията награди, Организаторът на Промоцията ще публикува обявление за края на Промоцията на интернет страницата www.mallrousse.bg.

След края на срока на Промоцията желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията, като срещу представени от тях касови бележки няма да им бъдат предоставяни скреч-карти.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.              В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията е направило покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, от участващ в Промоцията търговски обект в Мол Русе, разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).

2.              Участващи в Промоцията търговски обекти: В Промоцията участват всички търговски обекти в Мол Русе, с изключение на супермаркет EDEA и бюро за обмяна на валута ChangeUnited. В допълнение към предходното, физическите лица имат право да се включат в Промоцията с покупки на стоки от търговските обекти A1, Networx, Теленор и Вивакоми AFC, но нямат право да участват в Промоцията с касови бележки, удостоверяващи заплатени сметки и/или услуги в изброените търговски обекти.

3.              За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице следва да направи покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) съгласно настоящите Официални Правила от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Мол Русе, през срока на Промоцията, на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС.Допуска се събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти, но трябва да са направени в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията.

4.              Физическото лице, осъществило покупките, има право да участва в Промоцията с една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията.

5.              С една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията, физическото лице, осъществило покупките, има право да участва само веднъж в Промоцията (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на едно участие в Промоцията).

6.              Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

7.              С показването през срока на Промоцията на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда, всеки ден от срока на промоцията в часовете от 12.00 часа до 20.00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, на една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 30 лева, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила, и, ако към този момента спрямо него са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, има право да получи една скреч-карта (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на една скреч-карта).

8.              Върху представените касови бележки се поставя печат на Организатора на Промоцията и касовите бележки се връщат на Участника.

9.              Подпечатаните касови бележки, с които Участник участва в Промоцията, следва да се пазят от Участника до приключване на Промоцията и да се представят при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията.

10.          След получаване на скреч-картата Участникът следва незабавно да провери дали печели награда, в противен случай участието му ще бъде анулирано и дори скреч-картата да се окаже печеливша, наградата няма да му бъде предоставена.

11.          Печелившите Участници от скреч-картите ще бъдат определени чрез изтриване на покритието на скреч-картата под надписа „Изтрий тук”.

12.          Скреч-картите могат да бъдат печеливши и непечеливши. На печелившите скреч-карти, след изтриване на покритието на скреч-картата, под надписа „Изтрий тук” е изписан текстът „Печелиш награда“. На непечелившите скреч-карти, след изтриване на покритието на скреч-картата, под надписа „Изтрий тук” е изписан текстът „Опитай пак”.

13.          Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша, от представителя на Организатора на Промоцията, на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда, всеки ден от срока на промоцията в часовете от 12.00 часа до 20.00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, в противен случай губи правото да получи наградата.

14.          Наградите от Промоцията са опаковани като подаръци. Спечелилият Участник има възможност да избере, без да гледа, един от подаръците. Представителят на Организатора на Промоцията предоставя на спечелилия Участник избрания от него подарък. При предоставяне на наградата, представителят на Организатора на Промоцията задържа печелившата скреч-карта.

15.          Валидни скреч-карти са карти: (i) които не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (ii) чиято цялост не е нарушена; и (iii) са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение. В допълнение, за валидни се считат само скреч-карти, получени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

16.          Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.

17.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

 

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

Наградите в Промоцията са осигурени от Организатора на Промоцията и са както следва:

 

-          3 броя комплекти за коса Douglas Hair;

-          20 броя комплекти спирала Douglas Make up;

-          20 броя комплекти грим палитра Douglas Trend;

-          4 броя комплекти козметика Douglas Home SPA;

-          10 броя комплекти козметика за тяло Douglas Trend;

-          5 броя комплекти за мигли Douglas Make up;

-          2 броя козметични комплекти с несесер Douglas Trend;

-          6 броя комплект парфюм Douglas Fragrance;

-          18 броя комплекти козметика Douglas Les Delices;

-          5 бр. грим палитра - Douglas Make-up грим;

-          4 бр. грим палитра - Douglas Make-up грим;

-          6 бр. комплект Home SPA - Douglas Home SPA (комплект за тяло);

-          4 бр. комплект Дъглас тяло - Douglas Trend козметика;

-          Почистващ комплект за лице Douglas Trend козметика– 4 бр.;

-          Комплект за тяло,Дъглас тяло - Douglas козметика – 3 бр.;

-          Комплект за тяло, Дъглас тяло - Douglas козметика – 1 бр.;

-          Комплект за тяло, Дъглас тяло - Douglas козметика– 1 бр.;

-          Комплект за тяло, Дъглас тяло - Douglas козметика– 3 бр.;

-          Комплект за тяло, Дъглас тяло - Douglas козметика– 2 бр.;

 

Участник, спечелил предметна награда, има право да получи единствено конкретен артикул, предварително определен за настоящата Промоция. За избягване на съмнения, конкретната марка, материя, размер, цвят и други специфични характеристики на наградите са предварително определени от Организатора на Промоцията и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули в рамките на посочения в списъка с награди вид.

Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша, от представител на Организатора на Промоцията, на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда, всеки ден от срока на промоцията в часовете от 12.00 часа до 20.00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, в противен случай губи правото да получи наградата.

Наградите ще бъдат връчвани директно от представителя на Организатора на Промоцията на промоционалния щанд.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред спечелил Участник, които не е проверил дали получената от него скреч-карта е печеливша веднага, след нейното получаване, и/или който не е поискал получаване на наградата незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша. Наградите се предоставят срещу представяне на самата печеливша скреч-карта, на приносителя на скреч-картата, от представител на Организатора на Промоцията на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда, всеки ден от срока на промоцията в часовете от 12.00 часа до 20.00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе. Печелившите скреч-карти се задържат от Организатора на Промоцията.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

При получаване на наградата спечелилите Участници следва да подпишат приемо-предавателни протоколи. За  попълването на приемо-предавателните протоколи Участниците трябва да предоставят трите си имена. След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

Спечелилият награда Участник няма право да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Скреч-карти ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила) и в рамките на срока на Промоцията са представили на промоционалния щанд в Мол Русе валидна/и касова/и бележка/и, удостоверяваща/и направените покупки съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, и са поискали предоставянето на скреч-карта.

Награди от скреч-картите ще се предоставят срещу валидни печеливши скреч-карти единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила), са представили на промоционалния щанд в Мол Русе валидна/и касова/и бележка/и, удостоверяваща/и направените покупки съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, са поискали предоставянето на скреч-карта, които незабавно след получаване на скреч-картата са проверили дали същата е печеливша, незабавно са поискали наградата си на промоционалния щанд в Мол Русе и са попълнили и подписали приемо-предавателен протокол за получаването на наградата.

Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или скреч-карта и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност, както и да възстанови заплатения от Организатора на Промоцията данък за предоставената награда.

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи касова бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът не носи отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума е нечетлива.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни скреч-карти.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награди, предявени в нарушение на настоящите Официални Правила, включително, но не само, претенции за получаване на награди срещу валидни печеливши скреч-карти, които не са били предявени незабавно след установяване, че скреч-картата е печеливша, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качествата и характеристиките на предметните наградите.

Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки, скреч-картите или наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето-приносител на печеливша валидна скреч-карта е това, което е осъществило покупката и/или е изтеглило печелившата скреч-карта; до доказване на противното, лицето-приносител на скреч-картата се счита за лицето, осъществило покупката и изтеглило печелившата скреч-карта.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участник, който е спечелил наградата и е поискал съгласно настоящите Официални Правила тя да му бъде предоставена.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства, както и при изчерпване на осигурените за Промоцията награди. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

 

 

РАЗДЕЛ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (три имена) единствено на Участници, спечелили награди, с цел попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че ако спечелят награда и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (три имена) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, спечелилите Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751)и „Деливъри Мениджмънт“ ООД (ЕИК 203220950), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Мартин Къснеделчев, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).

Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) година от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и Участващите в Промоцията търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от Участващите в Промоцията търговски обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Мартин Къснеделчев, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

 

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл.117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 13. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължат заплащане за това.

 

Дни след началото на Годината на Прасето, Mall Rousse отново е домакин на традиционното благотворително рисуване на животни от китайския календар. 

 

Художникът Огнян Балканджиев ще рисува земни прасета, a приятели на идеята са подготвили музикална програма. Ще има и детски кът за гримиране и рисуване. Събраните средства ще бъдат дарени на Русенска детска опера за технически средства, необходими за репетиционния процес.

Очакваме Ви на 08.02.2019 от 18:00 часа, ниво партер. 

Страница 6 от 107