КОЛЕДНА ТОМБОЛА 2018 в Mall Rousse

 

ПРОМОЦИЯ „КОЛЕДНА ТОМБОЛА” НА MALL ROUSSE

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

  

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „КОЛЕДНА ТОМБОЛА” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез показване на касова бележка на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото – всеки ден, от 10:00 часа до 20:00 часа), находящо се на партерния етаж в търговско-развлекателен комплекс MallRousse, находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, срещу централния вход. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse („Мол Русе), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията стартира в 10:00 часа на 10.12.2018 г. и приключва в 20:00 часа на 23.12.2018 г. След края на срока на Промоцията (20:00 часа на 23.12.2018 г.) желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията, като срещу представени от тях касови бележки няма да получават талони за участие в Промоцията, а вече попълнени талони няма да бъдат приемани на бюро „Информация” на Мол Русе и няма да бъдат включени в томболата за печелене на награда.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.              В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което в срока на Промоцията е направило покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална стойност 100 (сто) лева, с вкл. ДДС, от участващ в Промоцията търговски обект в Мол Русе, разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).

2.              Участващи в Промоцията търговски обекти: в Промоцията участват всички търговски обекти в Мол Русе.

3.              За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4, следва в срока на Промоцията да направи покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Мол Русе, на минимална стойност 100 лева, с вкл. ДДС. Не се допуска събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти или от един и същ търговски обект, но от различни дни през срока на Промоцията.

4.              Физическото лице, осъществило покупката, има право да участва в Промоцията с една валидна касова бележка на минимална стойност 100 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка от един участващ в Промоцията търговски обекти в срока на Промоцията.

5.              С една валидна касова бележка на минимална стойност 100 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един участващ в Промоцията търговски обект през срока на Промоцията, физическото лице, осъществило покупката, има право да участва само веднъж в Промоцията (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на едно участие в Промоцията).

6.              Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.

7.              С показването на бюро „Информация” (в рамките на работното време на бюрото и през срока на Промоцията), находящо се на партерния етаж на Мол Русе, на една валидна касова бележка на минимална стойност 100 лева, с вкл. ДДС, доказваща направена покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един участващ в Промоцията търговски обект в срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила и има право да получи един талони за участие в Промоцията (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на един талон за участие в Промоцията). Върху касовата бележка се поставя печат „участвал” и касовата бележка се връща на клиента.

8.              В талона за участие в Промоцията физическото лице попълва своите две имена (първо име и фамилия), електронна поща и телефонен номер. В допълнение, физическото лице следва да подпише и декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за участие, като необходимо условие за участието си в Промоцията.

9.              След като Участникът попълни своите имена, телефонен номер, електронна поща и декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните си данни в талона за участие, Участникът има право да пусне талона в урната на Промоцията.

10.          Урната на Промоцията е разположена на бюро „Информация” на партерния етаж на Мол Русе и в нея има право да пусне попълнен талон за участие единствено лице, представило на бюро „Информация” в срока на Промоцията валидна касова бележка, отговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила.

11.          Участникът собственоръчно пуска попълнения и подписан талон в урната на Промоцията, с което се включва в томбола за теглене на награди от Промоцията.

12.          Печелившите Участници се определят на случаен принцип, чрез томбола.

13.          В рамките на срока на Промоцията ще бъдат проведени 2 (две) томболи – на 17 и на 26 декември 2018 г.

14.          В томболата на 17 декември 2018 г. ще бъдат включени единствено валидните талони, пуснати в урната на Промоцията през периода 10 – 16 декември 2018 г., включително.

15.          В томболата на 26 декември 2018 г. ще бъдат включени единствено валидните талони, пуснати в урната на Промоцията през периода 17 – 23 декември 2018 г., включително.

16.          Подпечатаните касови бележки, с които Участник участва в Промоцията, следва да се пазят от Участника до приключване на Промоцията и да се представят при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията.

17.          Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила и което е осъществило покупка в Мол Русе съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени имена, електронна поща, телефонен номер на Участника и надлежно подписана от Участника декларация-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните му данни. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

18.          Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.

19.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ
Наградите в Промоцията са както следва:

1.       8 (осем) броя парични ваучера, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева;

2.       4 (четири) броя парични ваучера, всеки един на стойност 100 (сто) лева;

3.       2 (два) броя парични ваучера, всеки един на стойност 150 (сто и петдесет) лева.

Срокът на валидност на ваучерите е 15 февруари 2019 г. След изтичането на валидността на ваучерите търговските обекти в Мол Русе няма да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представен ваучер.

Паричните ваучери могат да бъда използвани в участващите в Промоцията търговски обекти в Мол Русе, с изключение на: Синема сити, Синема кафе, New Yorker, H&M и CCC shoes & bags, където паричните ваучери няма да бъдат приемани.

Паричният ваучер дава право на приносителя му да получи от всеки участващ в Промоцията търговски обекти в Мол Русе (с изключение на Синема сити, Синема кафе, New Yorker, H&M и CCC shoes & bags), без заплащане, стока или услуга по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, като при избор на стока или услуга на стойност, по-ниска от стойността на паричния ваучер, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на паричния ваучер доплаща разликата в търговския обект.

При всяко теглене на томбола ще бъдат раздавани по 4 (четири) броя парични ваучера, всеки един на стойност 50 (петдесет) лева; по 2 (два) броя парични ваучера, всеки един на стойност 100 (сто) лева, и по 1 (един) брой паричен ваучер на стойност 150 (сто и петдесет) лева.

Всички томболи ще бъдат проведени в присъствието на нотариус.

Списъкът на спечелилите Участници ще включва инициалите на спечелилите Участници (първите букви на имената им) и последните 3 (три) цифри от телефонните им номера, посочени в талоните за участие в Промоцията. Списъкът на спечелилите Участници ще бъде обявен от Организатора на Промоцията в деня, следващ деня на теглене на дадена томбола, на интернет страницата на Организатора на Промоцията (www.mallrousse.bg). Представители на Организатора на Промоцията ще изпратят уведомления на електронните пощи, посочени в талоните за участие. В случай че представителите на Организатора на Промоцията не успеят да се свържат със спечелилите Участници, последните се считат за уведомени за спечелените от тях награди от датата на публикуване на списъка на спечелилите Участници на интернет страницата на Организатора на Промоцията (www.mallrousse.bg).

Спечелилите Участници следва да се явят лично в срок до 15 януари 2019 г. в сградата на Мол Русе, в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, за получаване на наградите си от Организатора на Промоцията. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.

Право да получи съответната награда има лицето, чиито имена са посочени на талона за участие. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е взело фактическо участие в Промоцията, е това, чието име е посочено в талона за участие.

При получаване на наградата спечелилите Участници следва да представят лична карта или паспорт за доказване на самоличността си и да подпишат приемо-предавателни протоколи и служебни бележки за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (във връзка с чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ). За  попълването на служебна бележка Участникът трябва да предостави трите си имена и ЕГН.

След попълването и подписването на приемо-предавателния протокол и служебната бележка от спечелилия Участник, представителят на Организатора на Промоцията му предоставя наградата.

 

С подписването на служебната бележка спечелилият Участник се счита уведомен от Организатора на Промоцията за следното:

  1. На основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, т. 21 и чл. 35 от ЗДДФЛ спечеленият от настоящата Промоция паричен ваучер представлява облагаем доход за спечелилия Участник;
  2. Този доход се равнява на паричната равностойност на спечеления ваучер, т.е. на 150 (сто и петдесет) лева, с вкл. ДДС, съответно 100 (сто) лева, с вкл. ДДС, и 50 (петдесет) лева, с вкл. ДДС, и се облага с 10% (десет процента) данък върху брутната стойност на спечеленото;
  3. Заплащането на дължимия данък от спечелилия награда от настоящата Промоция Участник ще бъде за сметка на Организатора на Промоцията;
  4. Спечелилият Участник е длъжен да декларира спечелената от него награда в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2019 г.;
  5. Във връзка с предходната точка Организаторът на Промоцията издава на спечелилия участник служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (във връзка с чл.45, ал. 7 от ЗДДФЛ) в момента на връчване на наградата;
  6. Копие от служебната бележка остава при Организатора на Промоцията;
  7. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при неподаване на служебната бележка от спечелилия Участник към съответните данъчни служби.

Ако невалидността на талона на печеливш Участник или участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо печеливш Участник, чийто адрес на електронната поща и/или телефон, посочени в талона, са грешни или невалидни.

Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невалиден или грешен адрес на електронната поща, невалиден или грешен телефонен номер, невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в Търговско-развлекателен център Мол Русе в срока и съгласно изискванията, определени в този Раздел, за получаване на наградата или се яви, но откаже получаването на наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.

Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Талони ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка, но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга,съгласно изискванията на настоящите Официални Правила) и през срока на Промоцията са представили на бюро „Информация” в Мол Русе валидна касова бележка, удостоверяваща направената покупка съгласно настоящите Официални Правила, и са поискали предоставянето на талон за участие в Промоцията.

Наградите ще се дават на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, като са извършили покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга), чиито талони за участие са валидни, били са обявени за печеливши по Официалните Правила на Промоцията (Раздел 6 от Официалните Правила), явили са се на мястото и в сроковете, посочени в Раздел 6 по-горе, са предоставили валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта) и са подписали приемо-предавателен протоколи и служебни бележки.

 

 

Наградите ще се дават само и единствено срещу представяне на касовите бележки, с които Участниците са взели участие в Промоцията (с печат върху тях „Участвал”).

Награди ще се раздават само на Участник, чиято валидна касова бележка е на стойност минимум 100 (сто) лева, с вкл. ДДС, и чието участие отговаря на изискванията на настоящите Официални Правила.

Лице, което е представило невалидна касова бележка, няма право да участва в Промоцията за спечелване на наградите.

Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или талон и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

 

РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи касова бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума е нечетлива.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни талони, нито в случай, че информацията, попълнена в талона от Участник е непълна или невярна или подвеждаща.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награди, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награди на спечелили Участници, предявили претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките и услугите, получени от спечелил Участник, срещу паричния ваучер.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки, талоните или наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградите на печелившите Участници се изчерпва с връчване на съответните награди на Участниците, които са ги спечелили и са поискали те да им бъдат предоставени.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването, записването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.

 

РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (имена, електронна поща, телефонен номер и ЕГН на Участника) на Участници за нуждите на:

1.       Попълването и подаването на талоните за участие в Промоцията;

2.       Изготвянето на нотариални протоколи, удостоверяващи избора на спечелилите Участници;

3.       Попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата; и

4.       Попълване и издаване на служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (във връзка с чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ).

С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че:

1.       Ако желаят да се включат в Промоцията, необходимо условие за участие в Промоцията е попълването на талона за участие в Промоцията (включително предоставяне на имена, електронна поща, телефонен номер на Участника), както и подписването на декларацията-съгласие във връзка с предоставянето и обработването на личните им данни. Целта е идентификация на участника и връзка с Участника в случай, че последният спечели награда от Промоцията;

2.       Участниците се съгласяват попълнените от тях лични данни в талоните за участие в Промоцията да бъдат обработвани от избран от Организатора на Промоцията нотариус с цел удостоверяване на провеждането на томболите и избора на спечелилите Участници;

3.       Ако спечелят награда от Промоцията и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата, и служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник и изпълнение на законовите задължения във връзка с декларирането на спечелените награди и заплащането на дължимите данъци;

4.       Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751) и избраният от Организатора на Промоцията нотариус, в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Мартин Къснеделчев, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).

Попълнените и пуснати в урната на Промоцията талони за участие в Промоцията ще бъдат унищожени след изтичането на 1 (един) месец от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове талоните се унищожават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи и в протоколите на нотариуса за установяване на спечелилите Участници, ще бъдат заличени след изтичане на 1 (една) година от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Личните данни на Участниците, посочени в служебните бележки за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (във връзка с чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ), ще бъдат заличени след изтичане на 6 (шест) години и 1 (един) месец от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и Участващите в Промоцията търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото за целите на попълване на приемо-предавателния протокол и служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Мартин Къснеделчев, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.

 

РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

 

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.