Промоция "Кутия за творчество" на Mall Rousse

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията „КУТИЯ ЗА ТВОРЧЕСТВО” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията с пускането на специален плик с поставени в него оригинално авторско произведение на физическото лице и попълнен и подписан талон за участие в Промоцията (включително декларация-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника) в кутията, находяща се на партерния етаж на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на следните интернет адреси: www.mallrousse.bg и https://www.facebook.com/MallRousse.

 

Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg или на https://www.facebook.com/MallRousse. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg и на https://www.facebook.com/MallRousseза промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателенкомплекс MallRousse („Мол Русе), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в периода от 11.00 часа на 24 май 2018 г. до 21.00 часа на 15 август 2018 г. След края на Промоцията желаещите да участват в Промоцията няма да имат възможност да се включват в Промоцията.

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Промоцията има право да участва всяко физическо лице с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

В допълнение към горното, право да участва в Промоцията има физическо лице, отговарящо на критериите от предходния параграф, което е автор на произведение (разказ, стихотворение или рисунка), посветено на град Русе.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.              В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията попълни и подпише (лично или чрез лицето, носещо родителска отговорност за детето – за Участници на възраст под 16 години) талон за участие в Промоцията (включително декларация-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника), постави в специалния плик на Промоцията попълнения и подписан талон (включително декларация-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника) и своето произведение, затвори плика и го пусне в кутията на Промоцията („Участник”).

2.              Участник в Промоцията е авторът на произведението, с което се участва в Промоцията. До доказване на противното, за автор на произведението се счита лицето, чиито имена са посочени на самото произведение и на талона за участие в Промоцията. При различие в имената, посочени на произведението и на талона за участието, участието на Участника се анулира, без да се дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

3.              Произведенията, с които Участниците участват в Промоцията, следва да отговарят на следните изисквания:

a.    Произведенията трябва да бъдат оригинални творби, създадени от подалите ги Участници;

b.    Произведенията могат да бъдат разказ, стихотворение или рисунка;

c.     Произведенията следва да бъдат посветени на град Русе;

d.    Разказът, съответно стихотворението, следва да бъдат с максимален обем до 2,500 (две хиляди и петстотин) символа (една стандартна машинописна страница);

e.    В края на произведението следва да бъдат посочени трите имена на автора.

4.              Всеки Участник има право да участва с повече от едно произведение, стига същото да отговаря на условията на настоящите Официални Правила.

5.              В случай, че едно произведение е създадено в съавторство от няколко лица, всеки един от съавторите трябва да попълни и подпише талон за участиев Промоцията (включително декларация-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника).

6.              През срока на Промоцията (от 11.00 часа на 24 май 2018 г. до 21.00 часа на 15 август 2018 г.) на партерния етаж на Мол Русе ще бъде разположена специално предназначена за Промоцията кутия.

7.              До кутията ще бъдат поставени на разположение на посетителите на Мол Русе специални пликове за Промоцията, с отпечатани върху тях името на Промоцията и логото на Мол Русе. Във всеки такъв плик е поставен талон, върху който има празни полета за попълване на три имена и възраст на Участника, телефонен номер и електронна поща за връзка с Участника, както и декларация-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника.

8.              Преди попълване на талона за участие, физическото лице (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за участници на възраст под 16 години) следва внимателно да прочете текста, записан на талона, касаещ предоставянето на личните данни, необходими за включването на физическото лице в Промоцията.

9.              След като се запознае с текстовете (включително декларация-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на участника), записани на талона, физическото лице (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за участници на възраст под 16 години) взима решение дали желае да предостави личните данни, необходими за участието в Промоцията.

10.          Ако физическото лице (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за участници на възраст под 16 години) не желае да предостави личните данни, физическото лице не се включва в Промоцията. Ако в последствие бъде отворен плик, съдържащ непопълнен талон за участиев Промоцията (включително декларация-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника), участието в Промоцията на такъв Участник се анулира, без да се дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

11.          За Участници, които не са навършили 16 години към датата на попълване на декларацията-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника, декларацията-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участникасе попълва и подписва от лицето, носещо родителска отговорност за детето - родител/попечител/настойник на Участника.

12.          С попълването и подписването на талона за участие в Промоцията (включително декларацията-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника) и пускането на талона в кутията на Промоцията:

a.       Участникът (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за Участници на възраст под 16 години) се съгласява попълнените в талона лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411) и „ВИВА ВИЖЪН ЕООД (ЕИК 175072616)за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила;

b.       Участникът (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за Участници на възраст под 16 години)потвърждава, че съгласието е дадено свободно, информирано и доброволно, като необходимо условие за участието в Промоцията;

c.       Участникът (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за Участници на възраст под 16 години) потвърждава, че е запознато с: Официалните Правила на Промоцията; целта и средствата на обработка на предоставените лични данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото ми да оттегля съгласието си по всяко време; правото ми да поискам личните данни да бъдат изтрити при оттеглянето на съгласието; правото на жалба до надзорен орган;

d.       Участникът (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за Участници на възраст под 16 години) потвърждава, че съзнава, че оттеглянето на съгласието му по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на първоначално даденото съгласие.

13.          Промоцията не е свързана с реализирането на покупка.

14.          След като Участникът (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за Участници на възраст под 16 години) попълни и подпише талона за участие в Промоцията (включително декларацията-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника) и постави в плика за Промоцията своето произведение и попълнения и подписан талон за участие в Промоцията (включително декларацията-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника), Участникът има право да пусне плика в кутията на Промоцията, с което се включва в Промоцията.

15.          След 21.00 часа на 15 август 2018 г. кутията на Промоцията ще бъде запечатана и прибрана от Организатора на Промоцията.

16.          Организаторът на Промоцията ще отваря единствено пуснатите в кутията на Промоцията специално отпечатаните за Промоцията пликове, носещи името на Промоцията и логото на Мол Русе. Пликове, пуснати в кутията на Промоцията, но не отговарящи на предходните изисквания (върху лицевата им страна да бъдат отпечатани името на Промоцията и логото на Мол Русе), няма да бъдат отваряни и ще бъдат отстранени от последващо участие в Промоцията.

17.          Организаторът на Промоцията ще назначи специална комисия за преглед и преценка на произведенията, допуснати за участие в Промоцията.

18.          До прегледа на комисията ще бъдат допуснати единствено произведения, които отговарят на изискванията на настоящите Официални Правила, които са придружени от надлежно попълнен и подписан талон за участие в Промоцията (включително декларацията-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника) и при които посочените имена на автора в края на произведението съвпадат с имената на Участника, попълнение в талона за участие в Промоцията. Всички останали произведения ще бъдат отстранени от последващо участие в Промоцията, без да се дължи компенсация или друг вид обезщетение на подалите ги Участници.

19.          Всички произведения, пуснати в кутията на Промоцията, ще бъдат съхранявани от Организатора на Промоцията в Мол Русе (гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д) до 30 октомври 2018 г. Произведенията, които не бъдат потърсени от авторите им до посочения в предходното изречение срок, ще бъдат унищожени от Организатора на Промоцията.

20.          Попълнените и пуснати в кутията на Промоцията талони за участие в Промоцията ще бъдат съхранявани от Организатора на Промоцията до 30 октомври 2018 г., след което ще бъдат унищожени.

21.          Специално определена от Организатора на Промоцията комисия ще прегледа всички пуснати в кутията на Промоцията произведения и по своя преценка ще подбере около 50 (петдесет) произведения. Точната бройка на произведенията зависи изцяло от преценката на Организатора на Промоцията.

22.          Избраните от комисията произведения ще бъдат публикувани в сборник с работното заглавие „Гласът на Русе”. Организаторът на Промоцията си запазва правото да промени заглавието на сборника.

23.          С включването си в настоящата Промоция, Участниците се съгласяват да приемат без възражения направения от Организатора на Промоцията (включително от определената от Организатора на Промоцията комисия) подбор на произведенията, които ще бъдат публикувани в сборника. Участниците приемат, че преценката на Организатора на Промоцията (включително на определената от Организатора на Промоцията комисия) е субективна и зависи само и единствено от Организатора на Промоцията, като с включването си в Промоцията Участниците приемат и се съгласяват с този субективен характер на преценката и няма да имат претенции във връзка с този избор, нито ще го оспорват.

24.          След 22 август 2018 г. представители на Организатора на Промоцията ще се свържат с авторите на произведенията, избрани за публикация в сборника, на посочените в талоните за участие в Промоцията телефонен номер или електронна поща за връзка с Участника.

25.          На спечелилите Участници ще бъде предложено техните произведения, с които са участвали в Промоцията, да бъдат публикувани в сборник (обикновено издание с меки корици, тип брошура), който ще бъде разпечатан в тираж до 200 броя (окончателният тираж ще бъде определен от Организатора на Промоцията) и ще бъде разпространен безплатно на територията на Мол Русе през септември 2018 г.

26.          Участниците няма да получат възнаграждение за публикацията на техните произведения.

27.          В случай, че спечелил Участник е съгласен с условията на публикуване на произведението му, Участникът следва да подпише с Организатора на Промоцията необходимите документи за публикуването на произведението му. Ако до 05 септември 2018 г. спечелилият Участник и Организаторът на Промоцията не са постигнали съгласие за сроковете и условията на публикацията и не са подписали необходимите документи, счита се, че Участникът се отказва от предложената от Организатора на Промоцията публикация и от участието си в Промоцията, без да има право на компенсация или друг вид обезщетение.

28.          Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени три имена на Участника, възраст, телефонен номер и електронна поща на Участника; (iv) са с надлежно попълнена и подписана от Участника (съответно лицето, носещо родителска отговорност за детето – за Участници на възраст под 16 години) декларацията-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.

29.          Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш Участник, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.

 

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ
На Участниците, чиито произведения са одобрени за публикуване от Организатора на Промоцията, ще бъде предложено безвъзмездно (без заплащане на възнаграждение на спечелилия Участник – автор на произведението) публикуване на техните произведения в издавания от Организатора на Промоцията сборник с работното заглавие „Гласът на Русе”.

В сборника ще бъдат публикувани около 50 произведения (разказ, стихотворение или рисунка), като Организаторът на Промоцията си запазва правото да промени броя на произведенията, както и правото да подбере конкретните произведения и да публикува същите в определена от Организатора на Промоцията последователност.

Сборникът ще бъде обикновено издание с меки корици, тип брошура, ще бъде разпечатан в тираж до 200 броя и ще бъде разпространен безплатно на територията на Мол Русе през септември 2018 г. Организаторът на Промоцията си запазва правото да определи външния вид и корицата на изданието, както и да промени по своя преценка всички характеристики на изданието, включително, но не само неговия вид, тиража, времето и мястото на разпространението му, както и да определи по своя преценка цена за продажба на изданието.

Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, което е попълнило талона за участие в Промоцията, е това, чието име е посочено в талона за участие.

Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

Награда се предоставя единствено на лице, отговарящо на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвало в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

 

РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил се е на мястото и в сроковете, посочени от Организатора на Промоцията, и е подписал необходимите документи за реализиране на наградата.

Награда ще се дава само на Участник, чието участие отговаря на изискванията на настоящите Официални Правила.

Участник, който е пуснал невалиден, подправен или неотговарящ на изискванията на настоящите Официални Правила талон за участие в Промоцията (включително декларацията-съгласие относно предоставянето и обработването на личните данни на Участника), както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни талони, нито в случай, че информацията, попълнена в талона от Участник е непълна или невярна, или подвеждаща.

Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелили Участници, предявили претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка с авторството на произведенията или правата върху произведенията.

Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.

Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).

Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или изпратил и/или публикувал съответните лични данни.

С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимка).

 

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, не се допуска размяна на награда за паричната й равностойност или за други материални или нематериални изгоди.

 

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.

 

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

 

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата Промоция Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни свободно, информирано и доброволно, като необходимо условие за участие в Промоцията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411) и „ВИВА ВИЖЪН ЕООД (ЕИК 175072616) да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.

В допълнение Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на предоставените лични данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото ми да оттегля съгласието си по всяко време; правото ми да поискам личните данни да бъдат изтрити при оттеглянето на съгласието; правото на жалба до надзорен орган, както и, че съзнават, че оттеглянето на съгласието им по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.