Събития и новини

PEPCO Bulgaria скоро в Mall Rousse

 

Какво да очаквате от магазина?

 

Дрехи за цялото семейство, продукти и декорации за дома на ниски цени.

 

Очакваме ви на официалното откриване на магазина на 27.06 от 10.00 ч.

LC Waikiki с творческо предизвикателство към децата на тема „Аз обичам природата и я пазя чиста“


Детските рисунки ще декорират магазините на LC Waikiki


На 1 юни децата могат да донесат в избран от тях магазин на LC Waikiki, рисунка на тема „Аз обичам природата и я пазя чиста“.

 

За втора поредна година събраните рисунки ще бъдат включени в „Детска галерия на LC Waikiki“. Специалните фототапети с детските рисунки ще бъдат изложени в пробните на магазините от веригата.


Темата е избрана, за да провокира децата да творят с мисъл за природата и как да я пазим чиста. Малките художници могат да развихрят фантазията си, а за всички клиенти на магазините, остава удоволствието да пробват дрехи, заобиколени от красиви детски картини.

ПРОМОЦИЯ „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО” НА MALL ROUSSE


ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“ ” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез представяне на попълнен талон през време на провеждане на събитието „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“”. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.


Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на някоя от следните интернет страници – www.facebook.com/MallRousse или www.mallrousse.bg.


Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.facebook.com/MallRousse или на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.facebook.com/MallRousse и на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.


РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.


РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията стартира в 16.00 часа на 24 май 2019 г. и приключва в 17.00 часа на 24 май 2019 г.


РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към момента на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с изключение на: служителите на Организатора на Промоцията, на “РЕСБ“ ЕООД, на “СИЕЛА НОРМА“ АД и на рекламните агенции, свързани с Промоцията.


РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


1. За да участва в Промоцията, желаещото физическо лице („Участник”) следва в срока на Промоцията да попълни талон за участие в Промоцията, и го постави в специална урна, която ще бъде поставена на видно място на територията, на която се осъществява събитието „ПРИКАЗНО ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ – „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“. Събитието се провежда от 16:00 часа на 24 май 2019 г. на последен - втори етаж (над партер) в търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse.


2. В талона за участие в Промоцията физическото лице попълва своите две имена (собствено име и фамилия). В допълнение, физическото лице следва, в талона за участие, да даде съгласието си във връзка с обработването на личните му данни като необходимо условие за участието си в Промоцията. Талонът се подписва от Участника.

 

3. След като Участникът попълни своите имена и даде съгласието си във връзка с обработването на личните му данни в талона за участие и се подпише на обозначеното за целта място, Участникът има право да пусне талона в урната на Промоцията.


4. Участникът собственоръчно пуска попълнения и подписан талон в урната на Промоцията, с което се включва в томболата (жребия) за теглене на награди от Промоцията.


5. Промоцията ще приключи с томбола (жребий), чрез която на случаен принцип ще бъдат определени 20 (двадесет) печеливши Участника.


6. В рамките на срока на Промоцията ще бъде проведена 1 томбола (жребий) – на 24 май 2019 г., в 17:00 часа.


7. Валидни талони са талони, които: (i) са подадени от лице, отговарящо на изискванията на Раздел 4 от настоящите Официални Правила и което е пуснало попълнен и подписан талон в урната на Промоцията съгласно изискванията на настоящите Официални Правила; (ii) са четливи, целостта им не е нарушена, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (iii) са с надлежно попълнени имена на Участника и надлежно дадено от Участника съгласие във връзка с обработването на личните му данни. В допълнение, за валидни се считат само талоните за участие, получени и подадени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.


8. Всяко лице, изтеглено като печеливш Участник от Промоцията, ще получи лично наградата си в момента и на мястото на тегленето в 17.00 ч. на 24 май 2019 г. Награди, потърсени след този срок, няма да бъдат предоставяни.


9. Един Участник има право да спечели само една награда от Промоцията.


10. Участието в Промоцията не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги.


11. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печеливш талон, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.


РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ


Наградите в Промоцията са както следва:


1. 10 бр. книги - „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“;


2. 10 (десет) броя парични ваучери, всеки един на стойност 20 (двадесет) лева (с ДДС), издадени от “СИЕЛА НОРМА“ АД, за пазаруване в търговския обект на Сиела в Мол Русе, предоставени от Организатора на Промоцията.


Ваучерите следва да бъдат използвани съгласно правилата на приложимото законодателство и изискванията на Сиела.


Ваучерът дава право на приносителя му да получи от търговския обект на Сиела в Мол Русе стока по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект. При избор на стока на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, търговският обект не връща разликата, а при избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на ваучера доплаща разликата в търговския обект. При използването на ваучера стойността на избраната от спечелилия Участник стока или услуга се заплаща чрез ваучера. След изтичането на валидността на ваучерите търговските обекти няма да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представен ваучер.


Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след обявяването, че талонът му е печеливш, от представител на Организатора на Промоцията, на територията, на която се провежда Промоцията, в противен случай губи правото да получи наградата.


Наградите ще бъдат връчвани директно от представителя на Организатора на Промоцията на територията, на която се провежда Промоцията.
Спечелилият Участник, явил се да получи наградата, следва да докаже по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, попълнило талона за участие; и (ii) лицето, явило се за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.


Участник, който е спечелил награда от Промоцията и желае да я получи, следва да предостави личните си данни: (1) пълни три имена и ЕГН – за изготвянето на приемо-предавателен протокол – за получаването на паричните ваучери; и (2) пълни три имена за попълване на приемо-предавателен протокол – за получаването на книгите „ДНЕВНИКЪТ НА ТАРЛЬО“.
Спечелената награда се предоставя от Организатора на Промоцията след попълването и подписването на приемо-предавателния протокол от спечелилия Участник.


В случай че Участник не се яви в срок и съгласно условията на Официалните Правила за получаване на наградата или ако откаже да я получи, спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената от него награда.


Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията (невъзможност да се установи контакт със спечелилия, анулиране на участието на Участник поради нарушение на настоящите Официални Правила, други) или спечелилият не се яви лично в търговско-развлекателен център Мол Русе в сроковете и съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, за получаване на наградата, или се яви, но откаже да получи наградата, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда.


Спечелилият награда Участник няма право да прехвърля, заменя или да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.


Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.


Ако участието на печеливш Участник в нарушение на настоящите Официални Правила бъде установена по-късно, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност.


РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ


Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил са се на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, предоставил е личните си данни, подписал е приемо-предавателен протокол и е доказал по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, попълнило талона за участие; и (ii) лицето, явило се в Мол Русе за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.


Участник, който е участвал в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност.


РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ


Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.


РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ


Организаторът на Промоцията не носи отговорност спрямо лицата, които са се явили за получаване на награди, но които не успеят да докажат по безспорен (според свободната преценка на Организатора на Промоцията) начин наличието на пълната идентичност между: (i) лицето, попълнило талона за участие; и (ii) лицето, явило се за получаване на наградата, в противен случай участието му в Промоцията се анулира и той губи правото си да получи спечелената награда.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът на Промоцията дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила.


Търговският обект на Сиела в Мол Русе не е длъжен да предоставя стоки на спечелили Участници, предявили претенциите си след изтичането на срока на валидност на ваучерите.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на стоките, получени от спечелил Участник срещу представен ваучер.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).


Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участника, който я е спечелил и е поискал същата да му бъде предоставена.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да осигурява съгласието на трети, различни от Участник, лица, за предоставянето, обработването и публикуване на техни лични данни (включително снимки) и не носи отговорност за предоставянето, обработването и публикуването на тези лични данни без съгласието на тези трети лица. Отговорността за осигуряване на това съгласие се носи изключително и само от Участника, предоставил и/или посочил и/или публикувал съответните лични данни.


С включването си в настоящата Промоция, Участникът дава съгласието си за предоставянето, обработването и публикуване на неговите лични данни (включително снимки).


РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ


Моля запознайте се с информацията относно обработването на личните данни на Участниците в Промоцията ТУК.


С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че:


1. Ако желаят да се включат в Промоцията, необходимо условие за участие в Промоцията е попълването на талона за участие в Промоцията (предоставяне на имената на Участника), както и даването на съгласие във връзка с обработването на личните им данни. Целта е идентификация на участника и връзка с Участника в случай, че последният спечели награда от Промоцията.


2. Ако спечелят награда от Промоцията и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (пълни три имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол, ако спечелената награда е паричен ваучер, и пълни три имена за попълване на приемо-предавателния протокол, ако спечелената награда е книга. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник.


3. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411) да съхранява и обработва предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.


Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и “СИЕЛА НОРМА“ АД не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.


РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ


Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.


РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време (включително след края на Промоцията), в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.


РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.


РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ


С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Страница 1 от 107