Събития и новини

Mall Rousse обявява края на Промоцията "ПРАЗНУВАМЕ ВЕЛИКДЕН С НАГРАДИ"

ПРОМОЦИЯ „ПРАЗНУВАМЕ ВЕЛИКДЕН С НАГРАДИ” НА MALL ROUSSE

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

 

Промоцията „ПРАЗНУВАМЕ ВЕЛИКДЕН С НАГРАДИ” („Промоцията”) се организира и провежда от „М.О. Русе” ЕАД, ЕИК 175322411, с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Брегалница” № 43 („Организатор на Промоцията”). Физическите лица заявяват желание за участие в Промоцията чрез показване през срока на Промоцията на касова бележка на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда), находящ се на партерния етаж в търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse, гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д. Със заявяването на желание за участие в Промоцията физическите лица се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията („Официални Правила”) и се задължават да ги спазват.


Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет адрес www.mallrousse.bg.


Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя и допълва Официалните Правила по всяко време в рамките на Промоцията, като промените и допълненията влизат в сила само след оповестяването им на www.mallrousse.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на www.mallrousse.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.

 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), находящ се в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията стартира в 12.00 часа на 23 април 2019 г. и приключва в 19.00 часа на 25 април 2019 г.

 

Промоцията може да бъде прекратена и преди 19.00 часа на 25 април 2019 г. в случай на изчерпване на осигурените за Промоцията награди. При прекратяване на Промоцията поради изчерпване на осигурените за Промоцията награди, Организаторът на Промоцията ще публикува обявление за края на Промоцията на интернет страницата www.mallrousse.bg.

 

След края на срока на Промоцията желаещите да участват няма да имат възможност да се включват в Промоцията, като срещу представени от тях касови бележки няма да им бъдат предоставяни скреч-карти.


РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Русе и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Русе; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица.

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което през срока на Промоцията е направило покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, от участващ в Промоцията търговски обект в Мол Русе, разполага с валидна касова бележка съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията („Участник”).


2. Участващи в Промоцията търговски обекти: В Промоцията участват всички търговски обекти в Мол Русе, с изключение на супермаркет EDEA, бюро за обмяна на валута Change United и базари, организирани на територията на Mall Rousse. В допълнение към предходното, физическите лица имат право да се включат в Промоцията с покупки на стоки от търговските обекти A1, Networx, Теленор, Виваком и AFC, но нямат право да участват в Промоцията с касови бележки, удостоверяващи заплатени сметки и/или услуги в изброените търговски обекти.


3. За да придобие право на участие в Промоцията, физическото лице следва да направи покупка (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) съгласно настоящите Официални Правила от един, участващ в Промоцията, търговски обект в Мол Русе, през срока на Промоцията, на минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС. Допуска се събиране на стойността на извършените покупки от различни търговски обекти, но трябва да са направени в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията.


4. Физическото лице, осъществило покупките, има право да участва в Промоцията с една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията.


5. С една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 30 лева, с вкл. ДДС, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията, физическото лице, осъществило покупките, има право да участва само веднъж в Промоцията (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на едно участие в Промоцията).


6. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила.


7. С показването през срока на Промоцията на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда, всеки ден от срока на промоцията в часовете от 12.00 часа до 19.00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, на една или повече валидни касови бележки на обща минимална стойност 30 лева, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) от един или повече участващи в Промоцията търговски обекти в рамките на един и същи ден от срока на Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила, и, ако към този момента спрямо него са налице условията, посочени в Раздел 4 по-горе, има право да получи една скреч-карта (например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 200 лева, с вкл. ДДС, дава право само на една скреч-карта).


8. Върху представените касови бележки се поставя печат на Организатора на Промоцията и касовите бележки се връщат на Участника.


9. Подпечатаните касови бележки, с които Участник участва в Промоцията, следва да се пазят от Участника до приключване на Промоцията и да се представят при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията.


10. След получаване на скреч-картата Участникът следва незабавно да провери дали печели награда, в противен случай участието му ще бъде анулирано и дори скреч-картата да се окаже печеливша, наградата няма да му бъде предоставена.


11. Печелившите Участници от скреч-картите ще бъдат определени чрез изтриване на покритието на скреч-картата под надписа „Изтрий тук”.


12. Скреч-картите могат да бъдат печеливши и непечеливши. На печелившите скреч-карти, след изтриване на покритието на скреч-картата, под надписа „Изтрий тук” е изписан текстът „Ваучер за ЕДЕА“ или „2 билета за кино“. На непечелившите скреч-карти, след изтриване на покритието на скреч-картата, под надписа „Изтрий тук” е изписан текстът „Опитай пак”.


13. Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша, от представителя на Организатора на Промоцията, на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда, всеки ден от срока на промоцията в часовете от 12.00 часа до 19.00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, в противен случай губи правото да получи наградата.


14. Представителят на Организатора на Промоцията предоставя на спечелилия Участник, спечеленият от него подарък. При предоставяне на наградата, представителят на Организатора на Промоцията задържа печелившата скреч-карта.


15. Валидни скреч-карти са карти: (i) които не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (ii) чиято цялост не е нарушена; и (iii) са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение. В допълнение, за валидни се считат само скреч-карти, получени при спазване на настоящите Официални Правила, и които отговарят на изискванията на предходното изречение и са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение.


16. Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин.


17. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник.


РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ

 

Наградите в Промоцията са осигурени от Организатора на Промоцията и са както следва:


1. 50 (петдесет) броя парични ваучери на стойност 30 (тридесет) лева / всеки един от тях, с вкл. ДДС;
Паричният ваучер представлява специален подаръчен продукт, който е валиден и следва да бъде използван съгласно условията и изискванията на „ЕДЕА РЕНТАЛ” ЕООД, само и единствено в Хипермаркет ЕDEA, находящ се на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д;


a) Ваучерът е със срок на валидност до 30.06.2019 г. (включително) и ще може да бъде използван за закупуване на стоки и продукти (като се забраняват покупки на тютюневи изделия, вино, спиртни напитки, пиво и лотарийни билети) в Хипермаркет ЕDEA, находящ се на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д;


b) Ваучерът следва да бъде използван съгласно правилата на приложимото законодателство и изискванията на Хипермаркет ЕDEA, находящ се на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д;


c) Ваучерът дава право на спечелилия Участник да получи от Хипермаркет ЕDEA, находящ се на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д, без заплащане, стоки и продукти (като се забраняват покупки на тютюневи изделия, вино, спиртни напитки, пиво и лотарийни билети), които предлага Хипермаркет ЕDEA (находящ се на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Rousse („Мол Русе”), в гр. Русе, бул. „Липник” № 121-Д), по избор на спечелилия Участник на стойност до стойността на ваучера, като при избор на услуга на стойност, по-ниска от стойността на ваучера, Хипермаркет ЕDEA не връща разликата, а при избор на услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, спечелилият Участник доплаща разликата на Хипермаркет ЕDEA.


d) След изтичането на валидността на паричния ваучер, издаден от „ЕДЕА РЕНТАЛ” ЕООД, Хипермаркет ЕDEA, няма да предоставя стоки или услуги на спечелилия Участник срещу представения паричен ваучер. Паричният ваучер, издаден от „ЕДЕА РЕНТАЛ” ЕООД се използва при спазване на условията, посочени на гърба на ваучера;


2. Всеки спечелил участник ще получи по 2 (два) броя ваучери. Ще бъдат раздадени 40 (четиридесет) броя ваучери, всеки един даващ право на 1 (един) брой билет за кинопрожекция по избор на спечелилия Участник в кино Cinema City Русе в Мол Русе.


a. Валидност на ваучерите – 6 месеца, считано от датата на издаване на ваучера, посочена на самия ваучер;


b. Ваучерите се използват при спазване на условията, посочени на самия ваучер и на www.cinemacity.bg/regulations/voucher-rules;


c. Ваучерите могат да бъдат използвани за всички прожекции, с изключение на предпремиерите;


След изтичането на валидността на ваучерите търговските обекти няма да предоставят стоки или услуги на спечелили Участници срещу представен ваучер. Участник, спечелил предметна награда, има право да получи единствено конкретен артикул, предварително определен за настоящата Промоция.


Спечелилият Участник следва да поиска наградата си незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша, от представител на Организатора на Промоцията, на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда, всеки ден от срока на промоцията в часовете от 12.00 часа до 19.00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе, в противен случай губи правото да получи наградата.


Наградите ще бъдат връчвани директно от представителя на Организатора на Промоцията на промоционалния щанд.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред спечелил Участник, който не е проверил дали получената от него скреч-карта е печеливша веднага, след нейното получаване, и/или който не е поискал получаване на наградата незабавно след установяване, че скреч-картата му е печеливша. Наградите се предоставят срещу представяне на самата печеливша скреч-карта, на приносителя на скреч-картата, от представител на Организатора на Промоцията на промоционалния щанд (в рамките на работното време на щанда, всеки ден от срока на промоцията в часовете от 12.00 часа до 19.00 часа), находящ се на партерния етаж на Мол Русе. Печелившите скреч-карти се задържат от Организатора на Промоцията.


Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 по-горе, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила.


Ако спечелят награда от Промоцията и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (имена и ЕГН) за попълване на приемо-предавателния протокол по отношение на паричните ваучери на стойност 30 (тридесет) лева / всеки един от тях, с вкл. ДДС, издадени от „ЕДЕА РЕНТАЛ” ЕООД, Хипермаркет ЕDEA и трите имена за попълване на приемо-предавателния протокол, по отношение на ваучерите, издадени от Cinema City Русе в Мол Русе, удостоверяващ предаването на наградата. Целта е предоставяне на спечелената награда на спечелилия Участник.


Спечелилият награда Участник няма право да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.


РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ


Скреч-карти ще се предоставят единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила) и в рамките на срока на Промоцията са представили на промоционалния щанд в Мол Русе валидна/и касова/и бележка/и, удостоверяваща/и направените покупки съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, и са поискали предоставянето на скреч-карта.


Награди от скреч-картите ще се предоставят срещу валидни печеливши скреч-карти единствено на Участници, които имат право да участват в Промоцията, които са участвали в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила (включително като са извършили покупка съгласно изискванията на настоящите Официални Правила), са представили на промоционалния щанд в Мол Русе валидна/и касова/и бележка/и, удостоверяваща/и направените покупки съгласно изискванията на настоящите Официални Правила, са поискали предоставянето на скреч-карта, които незабавно след получаване на скреч-картата са проверили дали същата е печеливша, незабавно са поискали наградата си на промоционалния щанд в Мол Русе и са попълнили и подписали приемо-предавателен протокол за получаването на наградата.


Участник, който е представил невалидна, подправена или неотговаряща на изискванията на настоящите Официални Правила касова бележка и/или скреч-карта и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност, както и да възстанови заплатения от Организатора на Промоцията данък за предоставената награда.


РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.


Организаторът не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи касова бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила.


Организаторът не носи отговорност за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума е нечетлива.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни скреч-карти.


Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за получаване на награди, предявени в нарушение на настоящите Официални Правила, включително, но не само, претенции за получаване на награди срещу валидни печеливши скреч-карти, които не са били предявени незабавно след установяване, че скреч-картата е печеливша, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не е длъжен да предоставя награда на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качествата и характеристиките на предметните наградите.


Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касовите бележки, скреч-картите или наградите. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето-приносител на печеливша валидна скреч-карта е това, което е осъществило покупката и/или е изтеглило печелившата скреч-карта; до доказване на противното, лицето-приносител на скреч-картата се счита за лицето, осъществило покупката и изтеглило печелившата скреч-карта.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила.


Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.).


Ангажиментът на Организатора на Промоцията по предоставяне на наградата на печелившия Участник се изчерпва с връчване на наградата на Участник, който е спечелил наградата и е поискал съгласно настоящите Официални Правила тя да му бъде предоставена.


РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ


Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди.


РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства, както и при изчерпване на осигурените за Промоцията награди. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията.


РАЗДЕЛ 11. ЛИЧНИ ДАННИ


Организаторът на Промоцията ще събира и обработва лични данни (три имена и ЕГН) по отношение на паричните ваучери на стойност 30 (тридесет) лева / всеки един от тях, с вкл. ДДС, издадени от „ЕДЕА РЕНТАЛ” ЕООД, Хипермаркет ЕDEA и трите имена, по отношение на ваучерите, издадени от Cinema City Русе в Мол Русе, единствено на Участници, спечелили награди, с цел попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата.


С включването си в настоящата Промоция Участниците се считат информирани и приемат, че ако спечелят награда и желаят да получат спечелената от тях награда, като необходимо условие за получаването на наградата, те следва да предоставят личните си данни (три имена и ЕГН) по отношение на паричните ваучери на стойност 30 (тридесет) лева / всеки един от тях, с вкл. ДДС, издадени от „ЕДЕА РЕНТАЛ” ЕООД, Хипермаркет ЕDEA и трите имена, по отношение на ваучерите, издадени от Cinema City Русе в Мол Русе, за попълване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата. Ако предоставят посочените по-горе лични данни, спечелилите Участници го правят свободно, информирано и доброволно, като предоставят изричното си съгласие „М.О. РУСЕ” ЕАД (ЕИК 175322411), „РЕСБ” EООД (ЕИК 200305751) и „Деливъри Мениджмънт“ ООД (ЕИК 203220950), в качеството си на администратори на лични данни, да съхраняват и обработват предоставените лични данни за целите на Промоцията съгласно изискванията на българската и европейската нормативна уредба и съгласно настоящите Официални Правила.


Участниците също така потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).
Личните данни на Участниците, посочени в приемо-предавателните протоколи, ще бъдат заличени след изтичане на 5 (пет) година от приключване на Промоцията, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок. След изтичане на посочените срокове личните данни се заличават, освен ако не е налице друго основание за обработването им.


Доколкото друго не е предвидено в настоящите Официални Правила, Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията и Участващите в Промоцията търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво друго (извън горепосоченото) събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от Участващите в Промоцията търговски обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Русе/търговски обект, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията (лице за контакт: Людмила Неделчева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).
Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица.


РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участниците в същата се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.


РАЗДЕЛ 13. ПУБЛИЧНОСТ


С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Mall Rousse изненадва за Великден!


Празнуваме Великден с награди в Mall Rousse, къде другаде!

 

Какво е един празник без подаръци?

 

От 23.04 до 25.04.2019 г., Mall Rousse организира специална игра по случай Великден. Приготвили сме специален щанд, на който можете да грабнете своя талон и да спечелите подарък.

 

Как?

 

Намерете голямото Великденско яйце в Mall Rousse, представете една или няколко касови бележки от покупки в мола, от един ден, на стойност над 30 лв., изтеглете скреч талон, изтрийте и вижте какво печелите.

 

Нека отпразнуваме Великден заедно, в Mall Rousse, къде другаде!

Страница 1 от 106